فقه و حقوق اسلامی

نشریه علمی ـ پژوهشی فقه و حقوق اسلامی (نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی سابق)  توسط دانشگاه تبریز منتشر می شود که بر اساس مصوبه شماره 21975/11/3/89 کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حائز درجه علمی ـ پژوهشی شده است. اين نشریه در "ایران ژورنال" مرکز منطقه اطلاع رسانی علوم وفناوری و پايگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه می شود. 


شماره 3 (1390)

فهرست مطالب

مقالات

معافیت مطلق یا نسبی پدر و جد پدری از کیفرقتل در فرزندکشی عمدی (بررسی موارد جواز قتل پدر و جد پدری در فرزندکشی عمدی) PDF
علی اکبر ایزدی فرد, محمد نبی پور
تحلیلی از مسئولیت مندرج در مادة 132 قانون مدنی و تأملی بر تخصیص یا عدم تخصیص آن PDF
فرهاد پروین, ناصر نصرتی صدقیانی
نقش واقعیت در ایجاد قاعدة حقوقی PDF
منوچهر توسلی نائینی, مهدی شهابی, مرضیه نیکوئی
تأملی در قرائت های مختلف از مسئولیت تضامنی PDF
احمد دیلمی
رویکرد فازی در نظام شریعت PDF
رضا رنجبر, رحیم وکیل زاده, سلیمان عالی ملک طالش
بررسی قلمرو قاعدة ممنوعیت جمع مشاغل دولتی PDF
حسین فخر
درآمدی بر حقوق حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی بر مبنای کنوانسیون «داوری ایکسید» PDF
محمدرضا مجتهدی
واکاوی اقرار مبهم از منظر فقه جزایی امامیه PDF
محمد محسنی دهکلانی