دوره 19, شماره 4 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

اثر هشدار در رفع مسئولیت پلیس (با تأکید بر مقررات قانونی بکارگیری سلاح) PDF
پرویز اکبری, اصغر عربیان
هنجاریابی مقیاس جرم و خشونت در بین جمعیت بزهکاری شهر تهران PDF
مرتضی عندلیب کورایم
مقایسه مؤلفه‌های هوش هیجانی افراد کارآمد و ناکارآمد در پنج رسته مأموریتی نیروی انتظامی PDF
راشن عبداللهی
کارکرد شناسی پلیس سنتی و ترمیمی در شرمساری کودکان و نوجوانان بزهکار PDF
نصیبه ابراهیمی, کیومرث کلانتری, عابدین صفری کاکرودی
راهکار¬های معماری پیشگیری از وقوع جرم در مجموعه¬های مسکونی باز در سطح واحد مسکونی PDF
سید امین سیدین, مهرداد جواهریان, حسین آقابابایی, قادر بایزیدی
ابعاد فقهی عملیات پلیسی تحت پوشش در جرم‌یابی جرائم مواد مخدر در ایران PDF
بهزاد منصوری, یوسف ترابی, محمد نادری, بختیار عباسلو
فرهنگ سیاسی دانشجویی و مشارکت پلیس‌محور (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه پیام نور سنندج) PDF
سالار مرادی, یعقوب احمدی
پلیس و چالش های اجرایی تامین امنیت سایبری PDF
فرید محسنی, محسن صوفی زمرد


شاپا: 1735-9252