فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی

پژوهش های مدیریت انتظامی نشریه تخصصی دانشکده فرماندهی و ستاد دانشکده علوم انتظامی است. این نشریه دانشگاهی مطابق استاندارد های علمی توسط اساتید دانشگاههای مختلف مورد داوری قرار می گیرد و مقالات اصیل (علمی ـ پژوهشی) مروری (از نوع نظام مند و فرا تحلیل . . .) و مطالعات موردی مدیریتی در موضوعاتی پیرامون مدیریت انتظامی، اداره امور پلیسی و اداره امور پلیسی جامعه گرا ( پلیس جامعه محور) به چاپ می رساند.


دوره 12 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

رابطه رهبرى اخلاقى فرماندهان با اثربخشى سازمانى در فرماندهى انتظامى استان كردستان PDF
جلال امینی, حسن رضا رفیعی, علی افشار
طراحی الگوی راهبردهای قابلیت‌محور با رویکرد موفقیت سازمانی در فرماندهی انتظامی استان گلستان PDF
حسن ولیان, علیرضا کوشکی جهرمی, حسن بودلائی
رابطه مدیریت استعدادها با بهبود عملکرد فرماندهان و مدیران یگان ویژه نیروی انتظامی PDF
کامران قدردان, حسن بختیاری, حبیب اله جان نثاری
تبیین ابعاد و مؤلفه‌های الگوی مدیریت جهادی مبتنی بر رویکرد نظریه داده‌بنیاد PDF
حسین اصلی پور
بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی مدیران و عملکرد کارکنان در فرماندهی انتظامی شهرستان بندرعباس PDF
حامد گیوتاج, علیرضا موغلی
عوامل مؤثر در ارتباطات رؤسای کلانتری با ارباب‌رجوع (موردمطالعه: فرماندهی انتظامی استان کرمان) PDF
علیرضا برزگر, علیرضا جزینی, وحید عضدی
مقایسه پلیس کارآمد و ناکارآمد از لحاظ شخصیتی در رسته‌های عملیاتی PDF
حسین اسکندری, راشن عبداللهی, عبدالله معتمدی, عباس عباس‌پور, علی محبی


شاپا: 9570-1735