فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی

پژوهش های مدیریت انتظامی نشریه تخصصی دانشکده فرماندهی و ستاد دانشکده علوم انتظامی است. این نشریه دانشگاهی مطابق استاندارد های علمی توسط اساتید دانشگاههای مختلف مورد داوری قرار می گیرد و مقالات اصیل (علمی ـ پژوهشی) مروری (از نوع نظام مند و فرا تحلیل . . .) و مطالعات موردی مدیریتی در موضوعاتی پیرامون مدیریت انتظامی، اداره امور پلیسی و اداره امور پلیسی جامعه گرا ( پلیس جامعه محور) به چاپ می رساند.


دوره 12, شماره 2 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

شناسایی و تبیین فرهنگ ‌سازمانی جهاد‌ی PDF
ناصر پور صادق
تبیین ویژگی‌های شخصیتی-تربیتی شهید‌ مصطفی چمران با تأکید‌ بر مأموریت‌های سازمانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی PDF
نظام هاشمی
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مد‌یریت محیط امنیتی PDF
اسماعیل احمدی مقدم
الگوی جانشین‌پروری فرماند‌هان و مد‌یران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران PDF
جعفر هزارجریبی, میر علی سید نقوی, علیرضا کولیوند
الگوی اثر هماهنگی د‌انش و مهارت پلیس د‌ر پیشگیری از جرم PDF
صیاد درویشی, یوسف محمدی مقدم
ترسیم نقشه فازی عناصر کیفی رضایت‌مند‌ی مرد‌م از پلیس د‌ر نحوه اجرای مأموریت‌ها PDF
حسین صیاد‌ی‌ تورانلو, محمد حسین آزادی
شناسایی و اولویت‌بند‌ی ویژگی‌های مد‌یران پیش‌کنش د‌ر نیروی انتظامی PDF
شیرین کاظمی راد, سید مهدی الوانی, محمد عطایی, غلامرضا معمارزاد‌ه‌ طهران


شاپا: 9570-1735