شماره 1 (1392)

فهرست مطالب

مقالات

احساس امنیت شهروندان و عملکرد پلیس (مورد مطالعه شهر زاهدان) PDF
عیسی ابراهیم زاده, منیر یاری, راضیه فراهانی, احمد صحرایی
رابطه بین ساختار محله ای و ترس از جرم (مورد مطالعه: شهر کرج) PDF
حبیب احمدی, علی عربی
تحلیل و مستندسازی اکتساب دانش سازمانی (مطالعه موردی: ستاد مبارزه با مواد مخدر) PDF
سید حسین ابطحی, امیرحسین یاوری بافقی, بهروز یاوری بافقی
رابطه میان مأموریت های پلیس پیشگیری و احساس امنیت شهروندان تهرانی PDF
علیرضا صنعت خواه, منصور حقیقتیان, شیرین شیری امین لو, آناهیتا بحرینی زاده
نقش پیشگیری اجتماعی با رویکرد چند نهادی، پیشگیری از سرقت خودرو در تهران بزرگ PDF
علی نجفی توانا, حسن رضا رفیعی, هادی رفیعی
رابطه بین توانایی حل مسئله اجتماعی، تکانشگری و وابستگی به مواد در زندانیان استان کرمان به منظور ارائه مدل پرخاشگری PDF
فریبرز درتاج
تأثيرمسئوليت مدني ناشي از فعل رؤساي كلانتري ها و مأمورين تحت امر آنان برانجام وظايف ضابطين PDF
بختيار عباسلو, عزيز مراد مرادي, حسن مصطفي نژاد