در باره سیستم انتشاراتی OJS

این مجله از سیستم مجلات آزاد نسخه ۲.۴.۲.۰ استفاده می کند که یک نرم افزار منبع باز محسوب می شود و توسط GNU - General Public License به صورت رایگان در اختیار همگان قرار دارد.

روند انتشار و دبیری او ج اس