اثر ثروت بر مخارج مصرفی خصوصی با استفاده از رهیافت هم جمعی نامتقارن

امیر حسین منتظر حجت

چکیده


هدف این مقاله تحلیل رفتار مصرفی بلندمدت است که می تواند در جهت درک بهتر رفتار مصرفی و نیز بینش درست درباره ي اثر بخشی سیاست های پولی در ایران استفاده شود. در این مطالعه مصرف به صورت تابعی از درآمد و قیمت های سهام تصریح و از روش هم جمعی نامتقارن استفاده شده است. آزمون های هم جمعی، وجود رابطه ي بلند مدت بین مصرف و عوامل تعیین کننده ی آن را نشان داد. در کوتاه مدت نیز اثرات علّی تغییر قیمت سهام روی مصرف تأیید شد و نتایج نشان داد که شوک های منفی پس از چهار دوره اصلاح و اثر ثروت به کلی از بین می رود. در مقابل، زمانی که شوک های قیمت سهام باعث انتقال مصرف به بالای روند بلندمدت شده است، اثر ثروت در رفتار مصرفی ایرانیان به اثبات می-رسد. به بیانی دیگر، مصرف چسبنده به بالا است و شوک های مثبت ناشی از نوسانات قیمت سهام اصلاح نمی شوند. بنابراین چنانچه سیاست های پولی انبساطی اجرا شود، می تواند منجر به افزایش تولید کل اقتصاد شود.

موضوع


مصرف; هم جمعی نامتقارن; اثر ثروت; سیاست های پولی; ایران

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.