مدل های رگرسیون لجستیک و پروبیت فضایی برای تحلیل داده های یخ زدگی گیاهان در استان مازندران

وحید رضائی تبار, محسن محمدزاده

چکیده


تحلیل رگرسیون­های لجستیک و پروبیت که در مدل­بندی متغیرهای پاسخ دودویی به کار می­روند با فرض استقلال خطاها صورت می­گیرد. اما در عمل با موارد زیادی مانند داده­های فضایی مواجه می­شویم که مشاهدات دودویی از لحاظ موقعیت قرار گرفتن در فضای مورد مطالعه به یکدیگر وابسته­اند و لازم است همبستگی آن­ها در تحلیل رگرسیون لجستیک و پروبیت منظور گردد. معمولا در آمار فضایی، پیش­گویی فضایی برای داده­های دودویی با استفاده از کریگیدن نشانگر صورت می­پذیرد. در این روش لازم است ساختار همبستگی داده­ها از طریق تغییرنگار نشانگر تعیین شود که به نوبه خود دشوار و موثر در کارایی نتایج است. در این مقاله پیش­گویی داده­های دودویی فضایی با استفاده از رگرسیون لجستیک و پروبیت فضایی با فرض این­که مشاهدات روی یک مستطیل توری واقع شده و خطاهای مدل خود­همبسته کامل باشند با دو رهیافت بسامدی و بیزی انجام پذیرفته است. سپس کارایی پیش­گویی توسط مدل­های ارائه شده و روش کریگیدن نشانگر در یک مطالعه شبیه­سازی مورد استفاده قرار گرفته است. در انتها نحوه کاربست آن­ها برای داده­های دما در 24 مرکز هواشناسی استان مازندران بررسی و مدل های مناسب ارائه گردیده است.

موضوع


داده های فضایی دودویی; رگرسیون لجستیک و پروبیت فضایی; مشبکه مستطیلی

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.