بررسی سرعت سقوط رسوبات چسبنده با استفاده از مطالعات آزمایشگاهی

حسین صمدی بروجنی, مهدی نادری بلداجی

چکیده


سرعت سقوط ذرات رسوب از جمله ویژگیهائی است که در مطالعات انتقال رسوب نقش مهمی دارد. در این تحقیق، در آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه شهرکرد آزمایش هایی در یک فلوم دایره ای با قطر بیرونی 9/1 متر انجام گرفت. رسوبات مورداستفاده، از نوع ریزدانه چسبنده از حوضه کارون شمالی برداشت شد. به  منظور محاسبه سرعت سقوط رسوبات چسبنده در این تحقیق، از رابطه اصلاح شده کرون استفاده شد و برای تعیین پارامترهای این معادله، پروفیل سرعت و تنش برشی جریان و غلظت رسوبات معلق نسبت به زمان اندازه گیری شد. نتایج نشان داد در غلظت های پائین با افزایش غلظت رسوب، سرعت سقوط هم افزایش می یابد ولی در غلظت های بالا این رابطه معکوس می شود. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که علاوه بر غلظت رسوب، تنش برشی جریان نیز بر سرعت سقوط ذرات تأثیر قابل ملاحظه دارد. لذا براساس نتایج این تحقیق رابطه رگرسیون برای محاسبه سرعت سقوط رسوبات چسبنده ارائه شد. 


موضوع


رسوبات چسبنده; فلوم دایره ای; سرعت سقوط; تنش برشی

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.