تبیین هم‌گرایی سیره‌نگاران شیعی ایرانی عصر پهلوی اول با اهل سنّت در مسئله جانشینی پیامبر

هادی یعقوب زاده, محمد مهدی باباپور گل افشانی, عباس احمدوند

چکیده


جانشینی پیامبر، از مهم‌ترین مسائل چالشی میان شیعه و اهل سنّت بوده‌است. این موضوع در اندک مکتوبات سیره‌نگاران شیعی ایرانی عصر پهلوی اول نیز بازتاب‌های متفاوتی داشته است. در کنار تأکید بر دیدگاه امامیه مبنی بر حقانیت امام علی7 در جانشینی پیامبر، در برخی از مکتوبات شیعیان این دوره، تبیینی همگرایانه با اهل سنّت از مسئله جانشینی پیامبر ارائه شده است. مسئله پژوهش حاضر، علل همگرایی برخی از سیره‌نگاران شیعی ایرانی با دیدگاه اهل سنّت در مسئله جانشینی پیامبر در عصر پهلوی اول است. این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی با بررسی اطلاعات موجود درباره وضع مذهبی دوره رضا شاه و بررسی سیره‌های نوشته شده توسط سیره‌نگاران شیعی ایرانی درصدد پاسخگویی به پرسش فوق است. این بررسی نشان داد سیاست‌ ضد مذهبی رضاشاه و موج فزاینده دگراندیشی در آن دوره، از مهم‌ترین علل همگرایی سیره‌نگاران شیعی ایرانی با دیدگاه اهل سنّت در مسئله جانشینی پیامبر است.


موضوع


ایرانشهر; تاریخ‌نگاری عصر پهلوی; جانشینی پیامبر; خلیلی; رهنما; سیره‌نگاری شیعی ایرانی; لواسانی; مهرین

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.