تبیین عوامل مؤثر بر موفقیت برنامه‌ریزی سیستم‌های اطلاعاتی استراتژیک (مورد مطالعه: سازمان‌های دولتی شهر بوشهر)

یعقوب حسینی, شهلا یوسفی ده بیدی, آتوسا اسکندری

چکیده


برنامه‌ریزی سیستم‌های اطلاعاتی استراتژیک موضوع بسیار مهمی برای مدیران و محققان به شمار می‌رود و به عنوان یک مسئله کلیدی در مدیریت مطرح است. پرسش بنیادی که با آن مواجه هستیم این است که موفقیت سیستم‌های اطلاعاتی استراتژیک از چه عواملی متأثر می‌باشد. این پژوهش بر پایه پاسخگویی به این پرسش انجام شده است. مرور پیشینه پژوهش حاکی از آن است که در میان عوامل زیادی که ممکن است موفقیت سیستم‌های اطلاعاتی استراتژیک را تحت تأثیر قرار دهد، عدم اطمینان محیطی و فرایند برنامه‌ریزی سیستم‌های اطلاعاتی استراتژیک از سایر عوامل برجسته‌تر می‌باشد. داده‌ها از طریق پرسش‌نامه جمع‌آوری شد و اجزای مدل با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری آزمون گردیدند. یافته‌‌‌های پژوهش نشان از آن دارد که عدم اطمینان محیطی و فرایند برنامه‌ریزی سیستم‌های اطلاعات استراتژیک بر روی فرایند برنامه‌ریزی سیستم‌های اطلاعات استراتژیک تأثیر دارند. همچنین در این پژوهش اثر مستقیم عدم اطمینان محیطی بر روی موفقیت سیستم‌های اطلاعاتی استراتژیک مورد تایید قرار نگرفت.

موضوع


موفقیت برنامه‌ریزی سیستم‌های اطلاعاتی استراتژیک; پویایی محیطی; مدل‌سازی معادلات ساختاری

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.