بررسی مشارکت پژوهشگران روانشناسی و روانپزشکی کشور در تولید علم

محمدامین عرفان منش, والاعلی روحانی, رضا بصیریان جهرمی, زهره غلامحسین زاده

چکیده


پژوهش حاضر با استفاده از روش علم‌سنجی به بررسی ابعاد مختلف مشارکت پژوهشگران حوزه روانشناسی و روانپزشکی کشور در تولیدات علمی پایگاه وب علوم طی سال‌های 2006 تا 2010 میلادی (1172 مدرک) می‌پردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که 278/83 درصد از تولیدات علمی مورد بررسی از طریق مشارکت علمی پژوهشگران تالیف شده که بیانگر گرایش پژوهشگران این حوزه به همکاری علمی است. از سوی دیگر 49/94 درصد از کل استنادهای دریافتی نیز به تولیدات علمی گروهی تعلق داشه است. با این وجود نرخ رشد تولیدات علمی انفرادی در دوره زمانی مورد بررسی بیشتر از تولیدات علمی گروهی بوده است. بررسی الگوهای هم تالیفی پژوهشگران روانشناسی و روانپزشکی کشور نشان می‌دهد اگرچه الگوی دو نویسنده‌ای رایج ترین الگوی هم تالیفی در میان پژوهشگران این حوزه بوده اما بیشترین میزان استناد توسط تولیدات علمی حاصل از الگوی هم تالیفی چندین نویسنده‌ای دریافت شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که پژوهشگران این حوزه تمایل بیشتری به انجام مشارکت بین سازمانی (46/52 درصد) به نسبت مشارکت درون سازمانی (54/47 درصد) داشته‌اند. تحلیل شبکه اجتماعی همکاری دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی کشور با استفاده از نرم افزار تحلیل شبکه UCINET بیانگر این است که دانشگاه علوم پزشکی تهران با 428 هم‌تالیفی، دانشگاه آزاد اسلامی با 193 هم‌تالیفی و دانشگاه تهران با 144 هم‌تالیفی دارای بیشترین درجه مرکزیت در شبکه مذکور بوده‌اند. همچنین هر یک از دانشگاه‌های کشور به طور میانگین4/13 هم‌تالیفی با سایر دانشگاه‌ها و موسسات علمی کشور داشته‌اند. از سوی دیگر نتایج پژوهش نشان می‌دهد هرچند که پژوهشگران این حوزه مشارکت داخلی (4/83 درصد) را به مشارکت بین‌المللی (6/16 درصد) ترجیح داده‌اند، اما تولیدات علمی حاصل از مشارکت بین‌المللی از اثرگذاری بیشتری به نسبت تولیدات علمی حاصل از مشارکت داخلی برخوردار بوده‌اند.

موضوع


مشارکت علمی; الگوی هم تالیفی;تحلیل شبکه اجتماعی;درجه همکاری; ضریب همکاری; شاخص همکاری; روانشناسی; روانپزشکی

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.