تحلیل ساختار شبکه‌های اجتماعی هم‌نویسندگی پژوهشگران علم اطلاعات

فرامرز سهیلی, فریده عصاره, عبدالحسین فرج پهلو

چکیده


هدف از انجام این پژوهش تحلیل ساختار شبکه های اجتماعی هم نویسندگی پژوهشگران علم و اطلاعات و نیز بررسی رابطه بین این ساختارها با بهره وری این پژوهشگران است.

موضوع


هم نویسندگی; شبکه هم نویسندگی; تحلیل شبکه اجتماعی ; ساختار شبکه هم نویسندگی ; بهره وری

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.