تحلیل شبکه‌های پیوندی وب‌گاه‌های پژوهشگاه‌های ایران: روابط پنهان و آشکار

زهرا نوروزی, محمد جواد هاشم زاده

چکیده


پژوهش حاضر با روش وب‌سنجی، و به‌کارگیری شیوه تحلیل پیوند به بررسی وضعیت روابط و شبکه‌های پیوندی وب‌گاه‌های پژوهشگاه‌های ایران پرداخته است. جامعه مورد مطالعه وب‌گاه 23 پژوهشگاه و مرکز پژوهشی ایران است. گردآوری داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار تحلیل‌گر وب انجام شده است. نمودار شبکه‌ای رسم شده در این پژوهش قدرت پیوندهای متقابل بین مجموعه‌ای از وب‌گاه‌های پژوهشگاه‌های ایران را نشان داده و الگوی رابطه درونی بین این وب‌گاه‌ها را به تصویر‌کشیده است. وب‌گاه‌های پژوهشگاه‌های ایران به لحاظ تبادل پیوند و همکاری با سایر پژوهشگاه‌ها از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند. نمودارهای هم‌پیوندی نیز روابط پنهان پژوهشگاه‌های ایران را به تصویر کشید و بیانگر این نکته بود که عامل اشتراک موضوعی و محتوایی از مهم‌ترین عوامل ایجاد هم‌پیوندی در بین وب‌گاه‌های مراکز پژوهشی ایران بوده است. از نظر مجموع پیوندهای دریافتی و بیرونی، وب‌گاه‌های مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در وضعیت بهتری نسبت به سایر وب‌گاه‌ها قرار دارند. به لحاظ تعداد پیوندهای دریافتی و میزان رؤیت‌پذیری نیز پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در رتبه‌های اول تا سوم قرار دارند. بررسی وضعیت نشانی اینترنتی پیوندهای دریافتی و پیوندهای بیرونی وب‌گاه‌های مراکز پژوهشی ایران نشان داد دامنه‌های .com و .ir بیشترین میزان پیوند را به این وب‌گاه‌ها داشته‌اند. وب‌گاه‌های این مراکز بیشترین پیوند بیرونی را به وب‌گاه‌های عامه‌پسند (علمی، مذهبی، سرگرمی) و بعد از آن، وب‌گاه‌های دانشگاه‌ها و مؤمسسات آموزش عالی داده‌اند.

موضوع


وب‌سنجی; تحلیل پیوند; نمودارهای شبکه‌ای; مراکز پژوهشی ایران; روابط پیوندی

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.