راهبردهای جست‌وجوی کاربران پایگاه‌های اطلاعاتی فناوری نانو: تحلیل گزارش تراکنش

نجلا حریری, سحر مهربان

چکیده


بازیابی اطلاعات مرتبط با نیازهای اطلاعاتی دغدغه اساسی کاربران نظام های اطلاعاتی گوناگون است و پرسش های جستجوی به کار برده شده توسط کاربران نمودی از نیازهای اطلاعاتی آنها به شمار می رود. هدف پژوهش حاضر شناسایی راهبردهای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی فناوری نانو از طریق تجزیه و تحلیل پرسش های جستجو و پیگیری مراحل مختلف جستجوهای انجام شده توسط کاربران است. روش پژوهش تحلیل گزارش های تراکنش است و پژوهش از طریق تجزیه و تحلیل فایل های تراکنشی که تعامل بین کاربران و پایگاههای اطلاعاتی را نشان می دهد، انجام گردید. یافته های پژوهش نشان داد که کاربران از سه روش استفاده از موتورهای جستجو، سایت های دیگر و استفاده از پایگاههای اطلاعاتی به طور مستقیم برای بازیابی اطلاعات استفاده می کنند که در استفاده به طور مستقیم نرخ پرش کمتری داشته اند و صفحات بیشتری را مورد بازدید قرار داده اند. متوسط طول پرسشهای به کاربرده شده از طریق موتورهای جستجو 36/3 واژه است و از راهبردهای جستجوی ساده تر برای بازیابی اطلاعات استفاده کرده اند. نهایتا در مقاله راهکارهایی جهت کارآیی بهتر راهبردهای جستجو کاربران ارائه شده است. می شود.

موضوع


ابزارهای جستجو; اینترنت; پایگاههای اطلاعاتی; پرسش جستجو; راهبرد جستجو; راهبری; فناوری نانو

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.