بازیابی تصویر به کمک تصویر

مهشید التماسی

چکیده


گاهی تنها راه جست‌وجو و بازیابی برخی کاربران یک تصویر است و باید با استفاده از آن مطالب مورد نظر خود را به‌دست آورند. موتورهای جست‌وجو و نرم‌افزار‌های بسیاری وجود دارند که امکان جست‌وجوی تصاویر را ارائه می‌کنند. در این میان امکان جست‌وجوی تصاویر براساس تصویری خاص در وب و آرشیوهای تصویری غیرپیوسته، مبحث مهم و تاحدودی تازه است. هدف این پژوهش پاسخ‌گویی به پرسش‌هایی چون: «کنیک غالب مورد استفاده موتورهای جست‌وجوی تصاویر و نرم‌‌افزارهای بازیابی تصاویر برای بازیابی تصاویر مشابه از روی تصویر (بازیابی تصویر به‌وسیله تصویر) چیست؟آیا نرم‌افزارها و موتورهای جست‌وجو می‌توانند تصاویر مشابه را درصورت تغییرات فنی مانند نور و رنگ تشخیص دهند؟ کدامیک از دو موتور جست‌وجوی مورد مطالعه و همچنین کدامیک از نرم‌افزارهای مورد مطالعه در بازیابی تصاویر با استفاده از یک تصویر موفق‌تر هستند؟کدامیک از موتورهای جست‌وجوی مورد مطالعه در بازیابی تصاویر مرتبط با ایران قوی‌تر عمل می‌کنند؟» است که ابتدا با روش تطبیقی- توصیفی، نحوه عملکرد، الگوریتم بازیابی، و قدرت بازیابی تصاویر براساس تصویر خاص را در دو موتور جست‌وجوی گوگل و TinEye مورد بررسی قرار داده وباهم مقایسه می‌کنیم و سپس همین‌ فرآیند برای دو نرم‌افزار غیرپیوسته Image ComparerوSimilar Picture Find انجام شده ‌است که جامعه پژوهش را تشکیل می‌دهند و در ادامه با روش پیمایشی تحلیلی و با استفاده از فرمول ربط، نتایج جست‌وجوی‌ حدود100تصویر با برخی دستکاری‌های فنی و براساس سوژه‌های مختلف تحلیل شده‌اند. نتایج به‌دست آمده حاکی از قدرت بیشتر گوگل و نرم‌افزارImage Comparer نسبت به موارد مشابه، و مطلوبیت گوگل دربازیابی صفحات فارسی است. همچنین نتایج جست‌وجوی بی‌ربط تصاویر با تغییرات فنی نیز در این دو کمتر است. همه آنها فاقد فناوری تشخیص چهره بوده و بازیابی تصاویر مشابه در آنها براساس لبه‌های تصاویر و ماشین بُردار است.

موضوع


بازیابی تصویر; موتورهای جستجوی تصویر; نرم افزارهای بازیابی تصویر; الگورتیم های تشخیص تصویر; تصاویر مشابه

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.