نشریه ادبیات پایداری

نشریه ادبیات پایداری به منظور ارائه تازه ترین نظریه ها و یافته های علمی در زمینه فرهنگ و ادبیات پایداری و کمک به تولید و گسترش مرزهای دانش و ایجاد زمینه های لازم برای ارتباط بین مراکز تحقیقاتی داخل و خارج کشور انتشار می یابد. مقاله های آن عموماً در زمینه های مبانی و اصول ادبیات پایداری، ریشه ها و منابع الهام، مطالعات بین رشته ای، گونه ها و شکل های ادبیات پایداری، ادبیات انقلاب و دفاع مقدس، ساختار شناسی ادبیات پایداری، زمینه های کاربردی و اجتماعی و هنری ادبیات پایداری و . . .  خواهد بود. انتشار گزارش سمینارهای ایرانی و خارجی و معرفی کتاب های علمی تازه انتشار یافته در زمینه مربوط، بخش دیگری از فعالیت های این نشریه را تشکیل می دهد.


دوره 9, شماره 16 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

تحلیل مؤلّفه هاي ادبیات پایداري در اشعار سیمین بهبهانی PDF
ابراهیم ابراهیم تبار
جایگاه رجز در شعر دفاع مقدس PDF
احمد امیري خراسانی, عصمت اکرمی نیا
نماد در غزل بعد از انقلاب اسلامی (با تأکید بر اشعار ده شاعر شاخص) PDF
حسین حسنپور آلاشتی, بهروز آقابابایی رودباري
خوانش نمادگرایی پایداري در مجموعۀ شعرگنجشک و جبرئیل و الحسین لغۀ ثانیۀ PDF
احمد رضا حیدریان شهري, حکیمه دانشور, حبیبه عزیزي افضلی
تقی پورنامداریان « اي شوقِ وصل و شورِ شهادت » شوقِ وصل: تحلیل شعر بر اساس دستگاه اندیشگی سهروردي در قصۀ غربت غربی PDF
ابراهیم خدایار, کبری فریدونی
تحلیل نمادهاي مبارزه در شعر مظفّر النواب PDF
فرهاد رجبی, طاهره شکوری
زنان، اُسوههاي پایداري در دو رمان باکثیر و حسین فتّاحی PDF
سیده اکرم رخشنده نیا, هادی شعبانی چافجیري, سهیلا گیاه بان
« آیات بیداري » جلوه هاي پایداري در شعر بیداري اسلامی (بر اساس کتاب) PDF
علی اصغر روان شاد, نعیمه خبازي اشرف
بررسی مضمون ها و حوزه هاي عرفان در مجموعۀ اشعار قزوه PDF
علی عابدی, حسین یزدانی
هنجارهاي ترجمه: بررسی چگونگی بازتاب حماسۀ دفاع مقدس در آینۀ اخبار (مطالعۀ موردي: روزنامه هاي اطلاّعات و تهران تایمز) PDF
آزیتا قاضی زاده, مسعود شریفی فر, عباسعلی رستمی نسب
بازتاب پیامدهاي استبداد در شعر احمد مطر PDF
علی اکبر محسنی
سبک شناسی لایه اي مجموعه اشعار قیصر امین پور PDF
هوشنگ محمدی افشار, کبری شایان مهر
درونمایه هاي مقاومت در شعر هارون هاشم رشید PDF
قاسم مختاری, مطهره فرجی, قدرت الله وفایی خوش
بررسی عاطفۀ حماسی در شعر محمدرضا شفیعی کدکنی PDF
ایوب مرادی, فریده فتاحی, مسلم یاسمی, سارا چالاک
درونمایه هاي شعر احمد عزیزي PDF
محمد رضا نجاریان, سمیه شرونی
بررسی و مقایسۀ پروتوتایپ در رمان هاي زمین سوخته و زمستان 62 PDF
رقیه وهابی دریاکناري, علی اکبر عطرفی, حسین فقیهی


شاپا: 6881-2008