دوره 19, شماره 40 (1395)

فهرست مطالب

مقالات

نقد پسااستعماری رمانِ «روزگار تفنگ» از حبیب خدادادزاده PDF
عبدالله آلبوغبیش, زهرا رضایی
بررسی کارکردهای نام‌آوا در هشت کتاب سپهری PDF
احمد رضا بیابانی, یحیی طالبیان, محسن محمدی کردیانی
تجلّی خویشکاری‌های زن در نوحه‌ها و مویه‌های زنان شاهنامه PDF
زهرا جمشیدی, فاطمه مدرسی, رحیم کوشش
تحلیلی تاریخی پیرامون شاعران و مدّاحانِ دربار قراختاییان کرمان PDF
جمشید روستا, سحر پورمهدی زاده
سیمای عرفانی پیامبر (ص) در متون ادبی PDF
بهروز رومیانی, معصومه بخشی زاده
پیوند و همگراییِ آموزه¬های اسلامی با تعالیمِ عرفانی در حوزة نماز PDF
حمید رضا سُلیمانیان
حقوق و روابط انسانی در آثار امام محمّد غزالی PDF
عنایت الله شریف پور, محمد رضا صرفی, مهدیه محمودزاده
بررسی گفتمان آموزشی داستان¬ لبخند¬¬ ¬انار هوشنگ مرادی کرمانی بر مبنای نظریّة ایدئولوژی آلتوسر PDF
علی صفایی, الهام کارگر
بررسی داستان گیله مرد با تکیه بر عوامل نمایشی شدن داستان PDF
عسکر صلاحی, ابراهیم رنجبر, ندا نبی زاده اردبیلی
روایات بندهشی، زمینة گفتمانی استعاره‌های شاهنامه PDF
سید علی قاسم زاده, علی قلی نامی
بررسی اندیشة خیّام در چهارچوب چهار حقیقت شریف در بودیسم PDF
کلثوم قربانی جویباری
عناصر خیالی و سیر تحوّل آن در چهار نمونة شعری از سبک¬های مختلف PDF
یحیی کاردگر
تشابهات و تمایزات صور¬خیال بیدل دهلوی با نیما PDF
محمد حسین محمدی, مهدی رضا کمالی بانیانی
بررسی ساختاری- اسطوره¬ای همای و همایون خواجوی کرمانی PDF
وزیر مظفری, سید اسعد شیخ احمدی, تیمور مالمیر
فرآیندهای واجی همخوانی در گویش فریمانی بر پایۀ واجشناسی خودواحد PDF
اعظم میکده
پرسش و پاسخ در آثار ناصرخسرو PDF
امید وحدانی فر, احمد امیری خراسانی, فاطمه شکیبا


شاپا: 2106ـ1727