بیوتکنولوژی کشاورزی

 با عنایت به نقش مهم بیوتکنولوژی ازجنبه های مختلف در امنیت ملی (غذایی، بهداشتی، درمانی، محیطی، دفاعی و ...) اهمیت و ارزش بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک امری مسلم و محرز است، به ویژه با توجه به وجود پتانسیل بالا آن در استفاده از ابزارهای بیوتکنولوژی کشاورزی، مانند: تولید گیاهان و دامهای تراریخت، روشهای کشت سلول و اندامهای گیاهی، ریزازدیادی، استفاده در صنایع غذایی و نشانگرهای ژنتیکی است. بیوتکنولوژی، علاوه بر اینکه زمان و هزینه تولید انواع فراورده های کشاورزی را کاهش می دهد، می توان با استفاده از ابزارهای آن، ژنهایی را با اهداف افزایش کمیت و کیفیت تولیدات کشاورزی، ایجاد مقاومت به تنشهای زیستی (آفات، بیماریها، علفهای هرز و ...) و غیر زیستی (خشکی، شوری، سرما، گرما و ...) از هر موجود به موجود زنده دیگر منتقل نمود. در این مجله سعي مي شود که کلیه مقالات علمی – پژوهشی دریافتی در زمینه های مختلف بیوتکنولوژی کشاورزی مورد ارزیابی قرار گيرد و پس از تایید هیات محترم تحریریه به چاپ رسد. هر مقاله حداقل براي سه داور محترم از استادان دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ارسال مي گردد و انتخاب مقاله براي چاپ پس از طی مراحل اصلاحی، منوط به تاييد حداقل دو داور و تصویب نهایی در هیات تحریریه مي باشد. اهداف و برنامه های مجله علاوه بر گسترش علم بیوتکنولوژی کشاورزی، حفظ و ارتقاء سطح کیفی و کسب استانداردهای ملی و بین المللی لازم می باشد که آینده ای روشن را نوید می دهد. اخذ رتبه علمی- پژوهشی این مجله از اولین شماره در جلسه مورخ 88/7/1 كميسيون بررسي نشريات علمي كشور تأييد شد


دوره 8, شماره 4 (1395)

فهرست مطالب

مقالات

آنالیز مولکولی و فیزیولوژیکی پیری برگ پرچم و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در گندم نان تحت تنش خشکی انتهایی PDF
سعید باقری کیا, محمد هادی پهلوانی, احد یامچی, خلیل زینلی نژاد, علی مصطفایی
بررسی رشد، تکثیر و ریشه‏ زایی ارقام مختلف گلابی بومی ایران به منظور حفاظت درون شیشه‏ ای PDF
فریبا بختیاری, جواد مظفری, حمید عبداللهی
نقشه¬یابی صفات سنبله و دانه با استفاده از خانواده¬های F3 و F4 حاصل از تلاقی بیچر× کویر در جو PDF
رباب دغاغله, حسین صبوری, حسین حسینی مقدم, عیسی جرجانی, حسین علی فلاحی
بررسی چند شکلی اگزون 17 ژن DGAT1 و ارتباط آن با درصد چربی شیر گوسفندان نژاد کردی ایستگاه اصلاح نژاد شیروان PDF
زینب رحمانی, سعید حسنی, سعید زره داران, سونیا زکی زاده, علیرضا خان احمدی
شناسایی جایگاه‌های ژنی مؤثر بر عدم تقارن اسکلتی در بلدرچین ژاپنی PDF
سعید سهرابی, علی اسماعیلی زاده, محمد رضا محمدآبادی, حسن مرادیان, احسان نصیری فر, رسول خدابخش زاده
ارزیابی فعالیت برخی از آنزیم¬های دفاعی نخود (Cicer arietinum L.) تحت تنش سرما PDF
سمانه کرمی معلم, رضا معالی امیری, هوتن وفایی, یاسمن نظیری
اثر سمیت کادمیوم بر الگوی بیان ژن و فعالیت آنزیمی سوپراکسید دیسموتاز و آسکوربات پراکسیداز در گیاهچه‌های نخود (Cicer arietinum L.) PDF
فهیمه هاشمی, حمید رضا کاوسی, شهرام پور سیدی


شاپا: 6705-2228