نقشه¬یابی صفات سنبله و دانه با استفاده از خانواده¬های F3 و F4 حاصل از تلاقی بیچر× کویر در جو

رباب دغاغله, حسین صبوری, حسین حسینی مقدم, عیسی جرجانی, حسین علی فلاحی

چکیده


جو پس از ذرت، گندم و برنج یکی از مهم­ترین غلات جهان می­باشد. به‌منظور نقشه­یابی صفات سنبله و دانه در دو نسل F3 و F4 حاصل از تلاقی ارقام بیچر× کویر جمعیتی شامل 103 خانواده F3 و F4 جو در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی طی دو سال زراعی 95-1393 در سه تکرار کشت شد. برای صفات مورد ارزیابی تفکیک متجاوز مشاهده شد که نشان­دهنده وجود ترکیبات آللی متفاوت در والدین بود. نقشه پیوستگی با استفاده از نشانگرهای SSR، iPBS،IRAP و ISSR تهیه شد و 640 سانتی مورگان از ژنوم جو را پوشش داد. فاصله­ی بین دو نشانگر 69/9 سانتی مورگان برآورد گردید. مکان­یابی فاصله­ای مرکب پانزده QTL در دو نسل مکان­یابی نمود. برای صفات طول ریشک، قطر دانه و طول دانه در هر دو نسل F3 و F4 QTLهایی شناسایی شد. برای طول دانه و تعداد سنبلچه در نسل F4 به ترتیب QTLهای بزرگ اثر با ضریب تبیین 2/12 و 15، با درصد LOD 62/3 و 9/2 در فاصله­ی 5/3 و 5/2 سانتی­مورگان از نشانگر شناسایی شدند. صفات طول دانه و قطر دانه در نسل F3 با نشانگر iPBS2076-5 پیوسته و هم­مکان بودند. برای صفات طول ریشک، تعداد سنبلچه، طول دانه و قطر دانه نیز هم­مکانی شناسایی شد. شناسایی QTL­های کنترل‌کننده صفات می­تواند در بهبود عملکرد مؤثر باشد. انتظار مي­رود بتوان پس از تعیین اعتبار در مکان­ها و جمعیت­های مختلف از QTLهاي شناسايي شده در این بررسی در برنامه­هاي انتخاب به كمك نشانگر و مكان­يابي دقيق استفاده نمود.


موضوع


جو; نقشه یابی; نسل; سنبله; QTL

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.