اثر سمیت کادمیوم بر الگوی بیان ژن و فعالیت آنزیمی سوپراکسید دیسموتاز و آسکوربات پراکسیداز در گیاهچه‌های نخود (Cicer arietinum L.)

فهیمه هاشمی, حمید رضا کاوسی, شهرام پور سیدی

چکیده


هنگامی که گیاهان در معرض شرایط محیطی تنش‌زا قرار می‌گیرند، تولید گونه‌های فعال اکسیژن (ROS) افزایش یافته و سبب خسارات عمده به سلول‌ها می‌شود. در گیاهان سیستم‌های دفاع آنتی اکسیدانی وجود دارند که می‌توانند ترکیبات ROS را سمیت‌زدائی کنند. در این تحقیق تغییرات در الگوی بیان و فعالیت آنزیمی سوپراکسید دیسموتاز و آسکوربات پراکسیداز گیاهچه‌های نخود در پاسخ به غلظت‌های مختلف کلرید کادمیوم (0، 5/0، 5/2، 5/7، 5/12، 25 و 50 میلی مولار) بررسی شد. نتایج نشان داد که در گیاه نخود تولید هر دو آنزیم SOD و APX در هر دو سطح mRNA و فعالیت آنزیمی در برگ‌های گیاهچه‌ها در پاسخ به افزایش کادمیوم در محیط القاء می‌شوند. فعالیت آنزیمی SOD و APX و سطوح رونوشت ژن‌های Cu/ZnSOD و APX در سطوح پائین و متوسط کادمیوم بطور معنی‌داری افزایش یافت ولیکن به دنبال افزایش غلظت کادمیوم از 5/12 به 50 میلی مولار فعالیت آنزیمی و میزان بیان دو ژن فوق به تدریج کاهش یافت. می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که سیستم دفاع آنتی اکسیدان آنزیمی در نخود نقش عمده‌ای در پاسخ به سمیت کادمیوم ایفا می‌کند.


موضوع


آنزیم‌های آنتی اکسیدان; کادمیوم; نخود; بیان ژن

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.