دوره 8, شماره 4 (1395)

فهرست مطالب

مقالات

آنالیز مولکولی و فیزیولوژیکی پیری برگ پرچم و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در گندم نان تحت تنش خشکی انتهایی PDF
سعید باقری کیا, محمد هادی پهلوانی, احد یامچی, خلیل زینلی نژاد, علی مصطفایی
بررسی رشد، تکثیر و ریشه‏ زایی ارقام مختلف گلابی بومی ایران به منظور حفاظت درون شیشه‏ ای PDF
فریبا بختیاری, جواد مظفری, حمید عبداللهی
نقشه¬یابی صفات سنبله و دانه با استفاده از خانواده¬های F3 و F4 حاصل از تلاقی بیچر× کویر در جو PDF
رباب دغاغله, حسین صبوری, حسین حسینی مقدم, عیسی جرجانی, حسین علی فلاحی
بررسی چند شکلی اگزون 17 ژن DGAT1 و ارتباط آن با درصد چربی شیر گوسفندان نژاد کردی ایستگاه اصلاح نژاد شیروان PDF
زینب رحمانی, سعید حسنی, سعید زره داران, سونیا زکی زاده, علیرضا خان احمدی
شناسایی جایگاه‌های ژنی مؤثر بر عدم تقارن اسکلتی در بلدرچین ژاپنی PDF
سعید سهرابی, علی اسماعیلی زاده, محمد رضا محمدآبادی, حسن مرادیان, احسان نصیری فر, رسول خدابخش زاده
ارزیابی فعالیت برخی از آنزیم¬های دفاعی نخود (Cicer arietinum L.) تحت تنش سرما PDF
سمانه کرمی معلم, رضا معالی امیری, هوتن وفایی, یاسمن نظیری
اثر سمیت کادمیوم بر الگوی بیان ژن و فعالیت آنزیمی سوپراکسید دیسموتاز و آسکوربات پراکسیداز در گیاهچه‌های نخود (Cicer arietinum L.) PDF
فهیمه هاشمی, حمید رضا کاوسی, شهرام پور سیدی


شاپا: 6705-2228