نگاهی اجمالی به دلالت‌هاي تربيتي اصول موضوعه انسان‌شناسی مولوی درراستای برنامه های درسی و ارتباط شاگرد و معلم

عدنان اسلامي اردكاني

چکیده


بازخوانی آرای انديشمندان گذشته، به دليل پيوندنزديک‌شان بافرهنگ بومی کشور، می‌تواند در برنامه­های درسی نقشی پررنگ ايفاکند؛ به ويژه اگر اين بازخوانی بانگاهی به مسائل وشرايط زمان حال صورت گيرد،گره‌گشای اين مسائل نيزخواهدبود. براي پاسخگويي به سؤال‌هاي فوق از روش تحليلي-استنتاجي استفاده شده­است. مطالعة حاضر ازمطالعات كيفي تلقي مي‌شود. ابتدا پيش‌فرض‌های مولانا در راستای انسان و اصول موضوعی انسان‌شناسی وی بيان می‌شوند.اين پيش‌فرض‌ها عبارتنداز: اصول موضوعه ناظر به خلقت،کرامت و فطرت انسان.مولانا، دربخش آرای تربيتی،حرکت به سوی خداوندراغايت تربيت برمی شمارد ؛ دیدگاه‌های تربيتی او درراستای بخش‌های وظایف متعلم نسبت به معلم، برنامة درسی نظام تعلیم و تربیت مولوي، وظایف دانش‌آموز نسبت به خود، وظایف معلم در ارتباط با متعلمان، وظایف معلم در ارتباط با خود، رویکردهای مطالعه در باب آداب و وظایف معلم و شاگرد، رابطه بین معلم و دانش‌آموز، لزوم و ضرورت وجود ولي و مربي، چهارچوب بیان برنامة درسی دیدگاه مولوي، ویژگی‌های برنامة درسی از دیدگاه مولوي تبیین شده است.بررسی آرای تربیتی مولوی بیانگر دیدگاه جامع و انسانی وی به مقولة تعلیم و تربیت و اهمیت فراگیر در آموزش و جایگاه و نقش والای معلم در این راستا است؛ به یقین دیدگاه های وی بیانگر بسیاری از روش های نوین امروز آموزشی است.


موضوع


مولوی، اصول موضوعی انسان‌شناسی، برنامه های درسی، تعلیم و تربیت

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.