تبیین و بررسی عدالت تربیتی از دیدگاه امام علی (ع)

مجتبی پورکریمی هاوشکی, مراد یاری دهنوی

چکیده


در قاموس ادبیات دینی و جوانمردی، امام علی علیه السلام، نماد راستین عدالت در همة جنبه­هاست. با نظر به چنین تجسم عینی از عدالت، هدف این پژوهش، تبیین و بررسی چیستی عدالت و چگونگی عدالت­ورزی از دیدگاه امام علی (ع) و پیامدهای آن در تعلیم و تربیت می­باشد، تا زمینه­ای برای بهره مندی اصحاب تربیت، از خوان حکمت و عمل او فراهم گردد. برای رسیدن به چنین هدفی، با روش توصیفی- استنتاجی، مبادی و مفروضات هستی­شناسی، انسان­شناسی، معرفت شناسی و  ارزش شناسی تأثیرگذار بر چیستی عدالت از دیدگاه امام علی (ع) مورد بررسی قرار گرفته­اند، آنگاه پیامدهای آن در عرصة عمل به عدالت در تربیت، استنتاج شده­اند. نتایج پژوهش نشان می­دهد که می توان عدالت را از دیدگاه ایشان در تعلیم و تربیت به معنای انصاف دانست که -با توجه به نقش هدایتی و ترویجی تعلیم و تربیت- شامل شناخت، حفظ و اعادة حقوق برابر افراد و متربیان با توجه به تفاوت­هایشان می­باشد. تحقق عدالت مستلزم سه مؤلفة توزیع، تصمیم و تعامل منصفانه  می­باشد. پیامدهای تربیتی چنین نگاهی از عدالت، مستلزم مبانی چون عدالت­مداری و عدالت­پروری، اصولی مانند اصل برابری متربیان، توجه به تفاوت­ها، شناخت عدالت و التزام عملی به آن، همراه با روش هایی از جمله همکاری، تکلیف به قدر وسع، مشورت و تحمیل به نفسِ عدالت­ورزی می­باشند. 

موضوع


عدالت; انصاف; تعلیم و تربیت; امام علی (ع); اصل; روش

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.