مفهوم و معارف مربوط به آموزة «حمد و ثنای الهی»، ازمنظر قرآن و عترت وآثار تربیتی آن

عباسعلی رستمی نسب, زینب رستمی نسب

چکیده


حمد و ثنای الهی، در تعالیم پیامبر خاتم و اهل بیت عصمت و طهارت، یکی از موضوع های مهم در تعلیم و تربیت اسلامی است.شناخت فلسفة آن، ما را به حل پاره ای از مسائل تربیتی کمک می نماید،  لذا دراین پژوهش، جایگاه و نقش تربیتی آن مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق از روش کیفی استفاده شده است؛ به این صورت که ابتدا داده­ها و اطلاعات مورد نیاز بر اساس سؤال های تحقیق، از منابع معتبر استخراج؛ سپس طبقه بندی و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که حمد وثنای الهی در منابع مربوط به پیامبر خاتم واهل بیت او، یک روش تربیتی است که ابتدا تعلیم و تجویز آن از جانب خداوند حکیم و مدبر انجام گرفته است. آثار تربیتی این روش سبب می شود تا به تدریج، عالم دینی و ساختار اعتقادی انسان شکل بگیرد و انسان در آن فضای اعتقادی- توحیدی، نیات و اعمال صحیح را شناسایی و عملیاتی نماید و بدین طریق به کمال شایستة خود برسد. در این علم دینی، خداوند خالق و ربّ العالمین و مالک یوم الدین است و انسان باید همواره در حال شناخت نعمت های خداوند و حمد و ثنای او باشد.


موضوع


جایگاه و آموزه های تربیتی; حمد و ثنای الهی; تعالیم پیامبر و اهلبیت عصمت و طهارت; عالم دینی.

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.