واکاوي جايگاه و نقش تربيتي ابهام و حيرت از منظر اسلام و غرب

اصغر سلطانی

چکیده


هدف اصلي مقالة حاضر، بررسي يکي از شيوه‌هاي آموزش و تربيت در اسلام؛ يعني ايجاد حيرت و ابهام و همچنين کاوش آن در ادبيات تربيتي غرب است. مروري بر روش‌هاي تربيت در متون اسلامي نشان مي‌دهد که اين شيوه به طور گسترده مورد تاکيد سيرة تربيتي ائمه معصومين (ع) و زمينه‌ساز ايجاد پرسش در اذهان افراد بوده است. نظر به توجه روزافزون به شناسايي و کاربرد روش‌‌هاي تربيتي اسلامي، پرداختن به اين موضوع مي‌تواند به بازشناسي جايگاه اين روش تربيتي کمک کند. اين مقاله با استفاده از روش توصيفي از نوع کتابخانه‌‌اي، کاربرد اين مقوله در روش‌هاي تربيتي را که ريشه درتفکرات غربي دارند نيز، بررسي کرده است. در پايان نيز، به کاربست ايجاد ابهام در حوزة آموزش علوم پرداخته شده است. نتايج پژوهش نشان مي‌دهند که روش تربيتي ايجاد حيرت و ابهام، آن‌گونه که مورد تأييد صاحب‌نظران غربي است، پيش از اين در آموزه‌‌هاي تربيتي اسلام توصيه شده است و کاربرد فراواني در سيرة عملي ائمة معصومين داشته است؛ همچنين بررسي پژوهش‌‌هاي انجام شده در مورد اين شيوه، نشان‌‌دهندة مترقي بودن و مطلوبيت فراوان آن در فرايند ياددهي – يادگيري است.


موضوع


ابهام; حيرت; آموزش; تربيت اسلامي

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.