مهدویت و دلالت‌های تربیتی آن(به لحاظ تنظیم اهداف، اصول و روش‌ها)

حکیمه السادات شریف زاده, مرضیه قاضی

چکیده


این مقاله با توجه به اهمیت مسئلة مهدویت که از مسائل مهم روز در جامعه می باشد و ارتباط مستقیم با زندگی فردی و اجتماعی دارد، این موضوع را با نگاه تربیتی بررسی کرده است. در پژوهش حاضر اهداف، اصول و روش‌های تربیت مهدوی بیان گردیده است. روش تحقیقی این پژوهش، تحلیلی- استنتاجی می‌باشد که به روش کتابخانه‌ای اطلاعات جمع‌آوری و با تحلیل آن‌ها، اهداف پژوهش استنتاج شده است. از میان آیات و روایاتی که در مورد امام عصر (عج) و یارانشان بیان شده، هدف‌هایی مانند رابطة فرد با خدا، خویش، طبیعت و جامعه، اصول تربیتی توحید، عزت و روش‌هایی همچون روش محبت و روش الگویی، استخراج و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که تعلیم و تربیت در جامعة منتظر، باید بر پایة تعلیم و تربیت مهدوی و بر اساس آموزه‌های دینی و باورهای اسلامی شکل گیرد. با دقت در آیات و روایات این نتیجه به دست آمد که قیام حضرت مهدی (عج)، نیاز به یاران و انصاری دارد که باید  با اصول تربیت اسلامی پرورش یابند، پس باید برای تربیت نسل‌های منتظر، دلالت‌های تربیتی مهدویت مورد  توجه و استفاده قرار گیرد.


موضوع


مهدویت; تربیت اسلامی; اهداف تربیتی; اصول تربیتی; روش تربیتی

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.