تحولات رويكرد برنامه درسي ديني دوره متوسطه ايران

پروین صمدی

چکیده


برنامة درسي ديني به صورت مدون در سال( 1156 ه.ش) از مكتب­خانه­ها شروع شد. مدارس نظاميه در حكم متوسطه و دانشگاهي از قرن 5 هجري قمري آغاز شد كه داراي نظام غير رسمي بود. بررسي تحولات صد سال گذشته برنامه­هاي درسي ابتدايي و متوسطه ايران نشان مي­دهد كه همواره تعليم واجبات ديني به قدر لزوم، مدّ نظر بوده است.    هدف­هاي آموزش ديني در طول عمر آموزش هاي نوين گسترده­تر شده اند و صراحت بيشتري يافته­اند بطوري كه رويكرد فراديدگاه سنت گرايي و فراديدگاه دگرگوني و تحول بر برنامه هاي درسي ديني حاكم بوده است. تلقي نسبت به يادگيرنده از يك عنصر فعال به يك عنصر منفعل­تر تغيير نموده است؛ به عبارت ديگر، تكية چنداني بر نيازها و علايق دانش آموزان نمي­شود. فرايند آموزش و يادگيري از ديدگاه موضوعي به سوي ديدگاه اجتماعي (انتقال فرهنگي) در تغيير و تحول بوده است. در مجموع آموزش برنامه هاي آموزش ديني دورة متوسطه به يك تلفيق و تركيبي از ديدگاه هاي گوناگون در برنامه درسي رسيده است كه چه بسا با هم متعارض و در تضاد مي باشند.

موضوع


رویکرد برنامه¬ریزی درسی رویکرد برنامة درسی دینی; سیرتحوّل برنامه درسی دینی; تربیت دینی; دورة متوسطه.

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.