دوره 3, شماره 1 (1394)

فهرست مطالب

مقالات

بهبود پاسخ گذرا و دائم روش جبرانسازی تئوری توان لحظه ای با استفاده از حداقل مربعات بازگشتی و تبدیل موجک در شرایط ولتاژ غیر ایده آل PDF
مهدی فلاح, رسول کاظم زاده, محمد توکلی بینا, اسماعیل نجفی اقدم
کنترل و همزمانسازی کلاسی از سیستمهای آشوب با استفاده از کنترل-کننده شبکه عصبی راف مبتنی بر توابع شعاعی مدل مرجع با آموزش پسخور خطا و براساس تابع لیاپانوف PDF
وحید بهرامی, محمد منثوری, محمد تشنه لب
طراحي و آناليز پايداري سيستم‌هاي کنترل مبتني بر مدل فازي T-S نوع 2 فاصله‌اي در حضور رويت‌گرهاي فازي نوع 2 فاصله‌اي با رويکرد تابع لياپانوف فازي و جبران‌سازي توزيع شده غير موازي PDF
آرمان خانی, سرحانه قائمی, محمدعلی بادامچی زاده
شناسایی مدل غیرخطی شش درجه آزادی مبتنی بر رویتگر غیرخطی EKF پیوسته زمان برای شناور زیرسطحی NPS AUV II PDF
حمید موسویان, حمیدرضا کوفیگر, محسن اکرامیان
ارائه الگوریتم SLAMاینرسی سه بعدی کارآمد برای پهپاد و پیاده سازی آن در محیط شبیه‌سازی براساس اطلاعات پروازی واقعی PDF
عسگر عزیزی, حمید نوری سولا, امین صادقی امام قلی, امیر ریخته گر غیاثی
طراحی قانون هدایت غیرخطی و مقاوم برای برخورد با اهداف مانوردار با در نظر گرفتن دینامیک تقریبی حلقه کنترل PDF
وحید بهنام گل, احمدرضا ولی, علی محمدی


شاپا: 3146-2322