بررسی تجربه ی تدریس استادان دانشگاه تبریز از رویکرد معماری دانش

سوسن علویانی, اسکندر فتحی آذر, یوسف ادیب

چکیده


 هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تجربه­ی تدریس استادان دانشگاه تبریز از رویکرد معماری دانش بود. این پژوهش از نوع کیفی و پدیدارشناسی – توصیفی بود. جامعه آماری شامل استادان دانشگاه تبریز از دانشکده­های مختلف با گرایش­های مختلف تحصیلی بودکه حداقل پنج سال سابقه­ی تدریس داشتند. بر اساس روش نمونه­گیری هدفمند مصاحبه­های نیمه سازمان یافته و عمیق با 16 نفر از استادان دانشگاه در به کارگیری رویکرد معماری دانش در فرآیند تدریس صورت گرفت. جهت دستیابی به روایی سؤالات مصاحبه از نظرات استادان راهنما و مشاور استفاده شد و برای حصول اطمینان از پایایی داده­های پژوهش از روش مطالعه­ی مکرر، مقایسه­ی مستمر داده­ها، خلاصه­سازی و دسته­بندی اطلاعات بدون اینکه داده­ها آسیبی ببینند، استفاده شد. داده­های به دست آمده از این مصاحبه­ها با استفاده از روش پیشنهادی کلایزی مورد تحلیل قرار گرفت. سه مضمون اصلی از یافته­ها استخراج شد که عبارتند از: (الف) فرآیند آزادی، (ب) تکالیف تعاملی و (ج) و وسایل آموزشی می­باشد امّا با این حال بیشتر استادان تمایل و گرایش عمده به سمت و سوی رفتار­گرایی و تا حدودی شناخت­گرایی داشتند.


موضوع


تجربه ی استادان; روش کیفی; رویکرد معماری دانش;فرآیند تدریس

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.