تدوین و اعتباریابی چارچوب سنجش دست آوردهای برنامه درسی ضمنی دانشگاهی

رحمت اله مرزوقی, مهرداد امینی, محمد مزیدی, جعفر ترک زاده, مهدی محمدی

چکیده


هدف پژوهش تدوین و اعتباریابی چارچوب سنجش دستآوردهاي برنامه درسی ضمنی دانشگاهی با استفاده از روش پژوهش و ترکیبی متوالی اکتشافی مدل تدوین ابزار بود. در بخش کیفی از روش مطالعه موردی و در بخش کمی از روش توصیفی- پیمایشی استفاده گرديد. شرکت کنندگان در پژوهش استادان و دانشجویان مراکز آموزش عالی شهر شیراز بودند که با روش نمونه گیری هدفمند از سه گروه علوم انسانی، فنی و مهندسی و علوم پایه انتخاب شدند. اطلاعات کیفی با استفاده از پرسش‌نامه­ی باز پاسخ و مصاحبه نیمه ساختار یافته با صاحب نظران کلیدی، بررسی پيشينه نظری و تحقیقات پیشین و به شیوه همسوسازی گردآوری و با استفاده روش كدگذاري مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس یافته‌های پژوهش، 113 کد مفهومی که بیانگر تجارب مشارکت کنندگان در پژوهش بود استخراج گردید. این مفاهیم در دو دسته اصلی: ملاک‌ها شامل: (ایجاد نگرش به اقتدار، احساس آرامش و آسایش، انسجام اجتماعی، کارگروهی، روحیه علمی، مطالعه سطحي نگر و گذراندن امتحان با کمترین تلاش) و نشانگرها نظیر امتحانات رسمی، اندازه کلاس، همدردی با دیگران، طرح مشکلات شخصی و. .. بودند. نشانگر‌ها حول محور ملاک‌ها طبقه­بندی شدند و در نتیجه چارچوب اولیه با 7 ملاك و 39 نشانگر مشخص گردید. برای اعتباریابی کیفی چارچوب اولیه از معیارهای اعتبار سنجی کیفی قابلیت اعتبار، تأییدپذیری و انتقال­پذیری استفاده گرديد. برای اطمینان از پایایی سنجش کیفی پژوهش از آزمون قابلیت اعتماد (اطمینان پذیری) استفاده شد. همچنین اعتباریابی کمی چارچوب تدوین شده نیز با استفاده از روش تحلیل عامل تأییدی صورت پذیرفت که به واسطه آن چارچوب نهایی اعتباريابي شده سنجش دستآوردهاي برنامه درسي ضمني دانشگاهي حاصل گرديد. 


موضوع


برنامه درسی; برنامه درسی ضمنی; دستآوردهای برنامه درسی ضمنی; اعتباريابي برنامه درسي; چارچوب سنجش

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.