تأثیر صنایع کوچک و متوسط بر رشد اقتصادی استان های ایران در دورۀ 1385-1383

زهرا علمی, محمدعلی احسانی, داود جاویدنیا

چکیده


در دهه‏های اخیر، با تغییر در ساختار صنعتی کشورها، رشد و گسترش صنایع کوچک و متوسط در استراتژی توسعه صنعتی کشورها از جایگاه خاصی برخوردار شده‏است. با توجه به تجربه موفق کشورهای تازه صنعتی شده، کارشناسان و سیاست­گذاران اقتصادی معتقدند که در کشورهای درحال توسعه و توسعه‏یافته، بخش خصوصی به‏ویژه صنایع کوچک و متوسط، عامل مهمی در توسعه اقتصادی هستند. بررسی­ها نشان می­دهند که این صنایع با کارآفرینی، نوآوری و ایجاد فرصت­های شغلی جدید، بر رشد اقتصادی اثر می‏گذارند. به همین دلیل، در ایران، به منظور توسعه فعالیت­های اشتغال‏زا، بنگاه‏های خرد و متوسط مورد توجه قرار گرفته‏اند. 
علاوه بر این، با توجه به این‏که درصد بالایی از واحدهای صنعتی کشور، کوچک و متوسط هستند و بیش از نیمی از شاغلان بخش صنعت را در خود جای داده‏اند این صنایع از اهمیت بسزایی برخوردار شده و می‏توانند نقش اساسی در برنامه‏های آتی توسعه صنعتی و اقتصادی کشور داشته باشند. به دلیل اهمیت موضوع، در این مقاله، ما رابطۀ بین اندازه صنایع کوچک و متوسط و رشد اقتصادی استانی را در چارچوب مدل رشد سلو تعمیم یافته، با استفاده از داده­های ترکیبی دورۀ زمانی 1385-1383 و روش داده‏های تابلویی بررسی نمودیم. بر اساس نتایج، رابطه­ای مثبت بین صنایع کوچک و متوسط و رشد اقتصادی استان­های کشور وجود دارد که دلیلی بر اهمیت این صنایع می­باشد.

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.