نقش تجارت خارجی در اثرگذاری اجزای GDP بر سرمایه گذاری مسکونی

علی اکبر قلی زاده, جواد براتی

چکیده


طی دو دهه گذشته، اقتصاد ایران شاهد پرنوسان­ترین تغییرات ادواری در بخش مسکن بوده است. با توجه به اهمیت روز افزون تجارت بین­الملل و وابستگی کشورها به یکدیگر، این مطالعه در پی بررسی نقش اجزای تولید ناخالص ملی در سرمایه­گذاری مسکونی و غیرمسکونی با وجود تجارت خارجی در مدل، می­باشد. برای تحلیل نوسانات سرمایه­گذاری مسکونی و غیرمسکونی در این تحقیق از مدل تصحیح خطای برداری و داده­های فصلی 1-1370 تا 4-1386 استفاده شده است. نتایج بدست آمده از توابع عکس­العمل تعمیم یافته (GIRFs)[1] نشان می­دهند که مخارج دولت تأثیر غالب را در اثرگذاری بر هر دو نوع سرمایه­گذاری داشته است. اثر سرمایه­گذاری مسکونی بر سرمایه­گذاری غیرمسکونی نسبتاً شدید بوده در حالیکه سرمایه­گذاری غیرمسکونی تأثیر کمی بر سرمایه­گذاری مسکونی داشته است. حضور خالص صادرات در مدل باعث ایجاد تفاوت­های زیادی در نتایج شده است بطوریکه از میزان اثرگذاری مخارج دولت و مصرف کاسته اما تأثیر چندانی بر اثرگذاری سرمایه­گذاری­ها بر یکدیگر نداشته است. یافته­های بدست آمده از تجزیه واریانس متعامد (VDCs)[2] نیز نتایج توابع عکس­العمل تعمیم یافته را تأیید کرده است

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.