عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی ایران: رویکرد میانگین گیری بیزی

محمدعلی کفائی, عباس جوزی

چکیده


هر چند رشد اقتصادی و عوامل موجد آن از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان بوده ولی علیرغم مطالعات فراوان هنوز هم نسبت به عوامل موثر بر آن توافق حاصل نشده و هر محقق با توجه به شواهد و ذهنیت خویش الگویی را به عنوان مناسب ترین انتخاب، برآورد و تفسیر می‌کند. در این مقاله تلاش می‌شود تا با تعریف نااطمینانی در تابع رشد و با رویکردی موسوم به میانگین گیری بیزی، به تعیین عوامل مؤثر بر رشد قتصادی ایران پرداخته شود.

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.