بررسی ارتباط میان بهره‌وری و رشد بخش صنعت در اقتصاد ایران

محمد نادعلی, جواد رضائی

چکیده


هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط میان بهره‌وری و رشد بخش صنعت در اقتصاد ایران بوده که در این راستا با استفاده از دادههای دوره زمانی86-1360 رشد بهره‌وری بخش صنعت در کشور اندازه‌گیری شده است. سپس با بررسی مبانی نظری و مطالعات تجربی انجام شده، به بررسی رابطه علّی میان رشد بهره‌وری و رشد بخش صنعت، با استفاده از تکنیک آزمون ریشه واحد و هم ‌انباشتگی در چارچوب روش خود رگرسیون برداری پرداخته شده است. نتایج دلالت بر رابطه مثبت میان رشد بهره‌وری و رشد بخش صنعت در ایران با علیت گرنجری از طرف رشد بهره‌وری به رشد بخش صنعت به دارد.

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.