بررسی نقش خصوصی سازی بر نقد شوندگی سهام بورس اوراق بهادار تهران

محمود یحیی زاده فر, شهاب الدین شمس, معصومه حسینی دل دوست

چکیده


تحقیق حاضر ارتباط بین خصوصی‌سازی و نقد‌شوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران را با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی در بازه زمانی ابتدای سال 1382 تا انتهای سال 1387 بطور ماهانه  مورد بررسی قرار می دهد. پایایی[1] متغیرهای الگو قبل از برآورد الگو مورد بررسی قرارگرفت که برای این منظور از آزمون ریشه واحد[2]  و دیکی-فولر تعمیم یافته[3](ADF) استفاده شده است. نتایج این تحقیق  نشان می‌دهد که رابطه معناداری میان خصوصی‌سازی شرکتهای دولتی و نقدشوندگی بازار سهام با استفاده از دو معیار گردش معاملات بازار و عدم نقدشوندگی آمیهود وجود ندارد، ولی اخبار بین‌المللی تاثیر مستقیمی بر نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران دارد. 

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.