اقتصاد کلان

این پژوهشنامه فضای مناسبی را برای انتشار کارهای پژوهشی و تحقیقات دانشگاهیان و حرفه ای ها در به اشتراک گذاری آخرین یافته ها، روش ها و پیشرفت های علمی در سازمان های کشور مهیا می کند. هدف این پژوهشنامه حمایت از تبادل ایده ها در طیف وسیعی از موضوعات مهم سازمانی در سطح اجرایی و ارایه محرک برای تحقیق و توسعه چشم انداز ایرانی - اسلامی است.

دوره 8, شماره 15 (1392)

فهرست مطالب

مقالات

تأثیر صنایع کوچک و متوسط بر رشد اقتصادی استان های ایران در دورۀ 1385-1383 PDF
زهرا علمی, محمدعلی احسانی, داود جاویدنیا
نقش تجارت خارجی در اثرگذاری اجزای GDP بر سرمایه گذاری مسکونی PDF
علی اکبر قلی زاده, جواد براتی
عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی ایران: رویکرد میانگین گیری بیزی PDF
محمدعلی کفائی, عباس جوزی
بررسی پایداری تورم در ایران در چارچوب الگوی بازگشت کننده به میانگین PDF
شهرام گلستانی, بهنام شهروان
بررسی علیت بین تورم، رشد تولید، قیمت نفت و نااطمینانی آنان با استفاده از یک مدل گارچ سه متغیره برای ایران PDF
اکبر کمیجانی, حسین توکلیان, علی توکلیان
بررسی ارتباط میان بهره‌وری و رشد بخش صنعت در اقتصاد ایران PDF
محمد نادعلی, جواد رضائی
بررسی نقش خصوصی سازی بر نقد شوندگی سهام بورس اوراق بهادار تهران PDF
محمود یحیی زاده فر, شهاب الدین شمس, معصومه حسینی دل دوست


شاپا: 116x-2322