تأثیر کم آبیاری و استفاده از کودهای آلی بر صفات فیزیولوژیک و زراعی و ارقام ارزن (Panucum miliaceum L. )

محمد رضا حاتمی, جعفر مسعود سینکی, قنبر لائی, سعید قریب بلوک

چکیده


به منظور بررسي تأثیر کم آبیاری و استفاده از کودهای آلی بر صفات فیزیولوژیک و زراعی و ارقام ارزن آزمايشي به صورت كرتهاي دو بار خرد شده در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در شهرستان دامغان در سال 92-91 انجام شد. ارقام ارزن( باستان و پیشاهنگ ) به عنوان كرت هاي اصلی، تنش قطع آبیاری( مراحل 55BBCH و 65BBCH و شاهد ) به عنوان كرت هاي فرعی و سه سطح کود آلی شامل( بدون کود دامی، کود دامی 100 درصد (30 تن در هکتار) و کود کمپوست100 درصد (20 تن در هکتار) ) به عنوان كرت هاي فرعی فرعی بود. نتایج نشان داد که بیشترین میزان قندهای محلول تحت اثرات سه عاملی رقم× قطع آبیاری×کوددهی در رقم پیشاهنگ با میزان کوددهی شاهد با قطع آبیاری در مرحله 55BBCH  برابر 62/13 درصد بود. حداکثر میزان فیبر تحت اثرات سه عاملی مربوط به رقم باستان با کود دامی 100 درصد و شاهد برابر با 44/55 درصد به دست آمد. بیشترین میزان درصد پروتئین تحت اثر متقابل رقم× قطع آبیاری در رقم پیشاهنگ با قطع آبیاری در مرحله 65BBCH بدست آمد. حداکثر درصد خاکستر نیز مربوط به رقم باستان با 1648/8 درصد بود. بیشترین ماده خشک تولیدی تحت اثر متقابل رقم× قطع آبیاری در رقم پیشاهنگ با قطع آبیاری در مرحله شاهد با 14/54 درصد بود. با توجه به نتایج بدست آمده می‌توان گفت هر دو رقم باستان و پیشاهنگ دارای عملکرد مناسب علوفه هستند و با توجه به کوتاه بودن دوره رشد این ارقام می‌توان آنها را به عنوان کشت دوم برای تولید علوفه استفاده کرد. به کشاورزان توصیه می‌شود برای رسیدن به عملکرد بالاتر گیاه را دچار تنش قرار ندهند و مواد غذایی مورد نیاز خاک را تامین نمایند.


موضوع


ارزن علوفه ای; درصد پروتیین; درصد خاکستر; قطع آبیاری; قندهای محلول; کود آلی

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.