بررسی تاثیر رژیم آبیاری و پلیمر سوپرجاذب بر آنزیمهاي آنتی اکسیدانت و نفوذپذیری نسبی غشاء سلولی سورگوم علوفهای رقم اسپیدفید (Sorghum bicolor L.)

منصور فاضلی رستم پور, مسعود فاضلی رستم پور

چکیده


برای ارزیابی اثر رژیم آبیاری و پلیمر سوپرجاذب بر میزان آنزیم‌هاي آنتی اکسیدانت، محتوی نسبی آب برگ، و رابطه آن‌ها با نفوذ‌پذیری نسبی غشاء سلولی سورگوم علوفه‌ای رقم اسپیدفید آزمايشی در منطقه دشتك زاهدان در سال 1392 و 1393 انجام شد. طرح آزمایشی به صورت كرت‌های خرد شده با دو عامل شامل آبیاری با چهار رژیم (100، 80، 60 و 40 درصد نیاز آبی گیاه) به عنوان کرت اصلی و سوپرجاذب با چهار سطح (0، 75، 150 و 225 کیلوگرم در هکتار) به عنوان کرت فرعی در قالب طرح پايه بلوك‌هاي كامل تصادفي با 3 تكرار بود. نتایج به دست آمده نشان داد که محتوی نسبی آب برگ، آنزیم‌های آنتی اکسیدانت و نفوذ‌پذیری نسبی غشاء سلولی تحت تاثیر معنی دار رژیم آبیاری، سوپرجادب و اثر متقابل آن ها قرار گرفت. مدل‌های رگرسیونی برآورد شده برای آنزیم‌های سوپراکسید دیسموتاز، آسکوربات پراکسیداز، گلوتاتیون پراکسیداز، کاتالاز، و نفوذ‌پذیری نسبی غشاء سلولی نشان دادند که با افزایش میزان آبیاری و سوپرجاذب مقدار این صفات کاهش یافت. براساس نتایج این آزمایش در شرایط کاربرد 75 کیلوگرم سوپرجاذب در هکتار و تامین 80 درصد آب مورد نیاز سورگوم، نفوذ پذیری نسبی غشاء سلولی سورگوم، 83/59 درصد بود که مشابه تیمار 100 آبیاری همراه با کاربرد 150 و 225 کیلوگرم سوپرجاذب بود.


موضوع


آسکوربات پراکسیداز; سوپراکسید دیسموتاز; کاتالاز; گلوتاتیون پراکسیداز

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.