تاثیر تنش شوري بر برخی صفات فنولوژيکی، مورفولوژيکی، عملکرد و اجزای عملکرد برخی از ارقام کلزا

کامی کابوسی, اکبر نودهی, ابوالفضل فرجی

چکیده


تنش شوری از مهمترین عوامل محدود کننده رشد و تولید گیاهان در سراسر جهان است. به منظور بررسی تاثیر چهار سطح شوری آب آبیاری (15/1، 4، 7 و 10 دسی­زیمنس بر متر) بر برخی صفات فنولوژيکی، مرفولوژيکی، عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم کلزا (Brassica napus L.) (هایولا 4815، 308 و 401 و رقم RGS 003) در شرایط کاربرد 10 تن بر هکتار ورمی­کمپوست، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 94-1393 در منطقه گرگان انجام گردید. نتایج نشان داد که تاثیر رقم بر کلیه صفات، به جز تعداد روزهای تا سبز شدن و طول غلاف معنی­دار بود. از نظر صفات ارتفاع بوته، ارتفاع نخستین شاخه فرعی و غلاف از سطح زمین، قطر ساقه و تعداد دانه در غلاف، رقم هایولا 4815 با تفاوت معنی­داری نسبت به سایر رقم­ها، کمترین مقدار را به خود اختصاص داد. کمترین تعداد شاخه فرعی و بیشترین تعداد روزهای تا گلدهی، روزهای تا رسیدگی و قطر ساقه در رقم RGS وجود داشت و تفاوت آن با سایر رقم­ها از نظر این صفات معنی­دار بود. رقم­های هایولا 308 و 4815 با بیشترین تعداد غلاف در بوته تفاوت معنی­داری با دو رقم 401 و RGS داشتند. بیشترین وزن هزار دانه در رقم­های هایولا 4815 و 401  بدست آمد و تفاوت آن ها با دو رقم دیگر معنی­دار بود. رقم­های هایولا 308 و 401 با بالاترین عملکرد دانه تفاوت معنی­داری با رقم RGS داشتند، ولی تفاوت این سه رقم با رقم هایولا 4815 معنی­دار نبود. شوری موجب کاهش معنی­دار تعداد روزهای تا رسیدگی (6/2 روز) و کاهش وزن هزار دانه گردید. افزایش شوری از 15/1 تا 7 دسی­زیمنس بر متر موجب افزایش معنی­دار تعداد غلاف در بوته (22%) و عملکرد دانه (30%) گردید، اما با افزایش شوری به 10 دسی­زیمنس بر متر مقدار این صفات کاهش یافت، اگر چه این کاهش معنی­دار نبود. نتایج این پژوهش نشان داد که رقم هایولا 401 در مقایسه با سایر رقم­ها تقریباً در کلیه صفات از برتری نسبی برخوردار بود.


موضوع


رقم; شوری آب; ورمی کمپوست; هایولا

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.