بررسی تغییرات درصد پروتئین و اسید آمینه¬های لایسین و متیونین در ارقام و ژنوتیپ¬های سیب¬زمینی

مهدی عقیقی شاهوردی, سعیده ملکی فراهانی, بهنام ممیوند

چکیده


گزینش و انتخاب ارقامی که دارای عملکرد تولیدی و کیفیت تغذیه­ای بالایی باشند، برای زراعت سیب زمینی دارای اهمیت فوق‌العاده‌ای است. از این رو آزمایشی در قالب طرح بلوک‌هاي کامل تصادفي در سه تکرار بر روی 15 رقم و 5 ژنوتیپ سیب­زمینی (آگريا، اسپريت، آئوزونيا، گرانولا، استيما، بورن، آگاتا، پالتيکا، سانتانا،کوزيما، فيانا، مورن، ساتينا، کندور، ساوالان، 2-397082، 397097-2، 396124، 39704515 و6-396156) در مزرعه آموزشي دانشگاه محقق اردبيلي در سال زراعی 1390 اجرا شد. نتایج نشان داد که در بین ارقام و ژنوتیپ­های سیب زمینی از نظر صفات مورد بررسی شامل، ارتفاع گیاه، تعداد کل غده، عملکرد غده ، عملکرد پروتئین و عملکرد اسیدهای آمینه لیزین و متیونین، اختلاف معنی­داری در سطح احتمال یک درصد وجود داشت. رقم ساوالان و ژنوتیپ­های 396124 و 39704515 بیشترین میزان عملکرد غده را تولید کردند. از نظر عملکرد پروتئین ارقام آئوزونیا، کوزیما، فیانا، مورن و ژنوتیپ 2-397082، از نظر عملکرد اسید آمینه لیزین ژنوتیپ 2-397082 و از نظر عملکرد اسید آمینه متیونین رقم کوزیما بالاترین میزان را به خود اختصاص دادند. در تجزیه خوشه­ای، ارقام و ژنوتیپ‌ها از نظر عملکرد پروتئین، غده و اسید آمینه­های لیزین و متیونین به سه گروه تقسیم­بندی شدند. در این تقسیم­بندی، اکثر ارقام و ژنوتیپ­های دارای طول دوره رویشی طولانی­، میانگین صفات کمی و کیفی مطلوب، بالاتری­ را نیز داشتند. به طور کلی ارقام ساوالان، کوزیما، فیانا، مورن، آئوزنیا و ژنوتیپ­های 2-397097 و 39704515 به عنوان ارقام و ژنوتیپ برتر از نظر صفات مورد بررسی برای منطقه مورد نظر و شرایط آب و هوایی مشابه انتخاب شدند.


موضوع


پروتئین; ساوالان; سیب زمینی; غده; کوزیما; کیفیت غده

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.