اثر کود گوگرد و تیوباسیلوس بر صفات کیفی و غلظت عناصر غذایی سیبزمینی

فرهاد گلمرادی مرنی, مرتضی برمکی, محمد صدقی, محمد جواد فیروزی

چکیده


به منظور بررسی تأثیر مقادیر مختلف کود گوگرد در حضور یا عدم حضور باکتری تیوباسیلوس تیواکسیدانس (بیوسولفور) بر برخی صفات کیفی و غلظت عناصر غذایی در سیب­زمینی رقم آگریا، آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی با 3 تکرار، در سال زراعی 91-1390 در مزرعه­ی تحقیقاتی دانشکده­ی علوم کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی اجرا گردید. فاکتورهای مورد بررسی شامل گوگرد در چهار سطح صفر، 200، 300 و 400 کیلوگرم در هکتار و کود بیولوژیک بیوسولفور در دو سطح شاهد (عدم استفاده) و استفاده از تیوباسیلوس بودند. نتایج نشان داد که اثر کود گوگرد بر میزان نشاسته، ماده­ی خشک و نیترات غده معنی­دار بود. هم­چنین اثر تیوباسیلوس، گوگرد و اثر متقابل آن­ها بر صفات عملکرد غده در هکتار، تعداد غده در بوته، محتوای پتاسیم و فسفر غده و میزان pH خاک معنی­دار شد. بیش­ترین میزان عملکرد غده در هکتار، تعداد غده در بوته و محتوای فسفر و پتاسیم غده با مصرف 400 کیلوگرم گوگرد در هکتار و در شرایط استفاده از تیوباسیلوس به دست آمد. کاربرد کود گوگرد و بیوسولفور باعث کاهش pH خاک شد، به طوری که بیش­ترین میزان pH خاک در شرایط عدم استفاده از گوگرد و تیوباسیلوس مشاهده گردید. بیش­ترین میزان نشاسته و ماده­ی خشک غده نیز با مصرف 400 کیلوگرم گوگرد در هکتار حاصل شد. به طور کلی کاربرد 400 کیلوگرم گوگرد در هکتار به همراه باکتری تیوباسیلوس برای افزایش کمیت و کیفیت سیب­زمینی در خاک­های آهکی پیشنهاد می­شود.


موضوع


بیوسولفور; پتاسیم; فسفر; کودهای زیستی; نشاسته

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.