بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای تحت تأثیر تاریخ کاشت و رقم در کشت زمستانه

حمید نجفي‌نژاد, محمد علی جواهری, سید ذبیح الله راوری

چکیده


کم آبی مهمترین مشکل کشاورزی منطقه بوده و کاشت ذرت تابستانه (کشت دوم) با مصرف بالای آب همراه می‌باشد، لذا به منظور صرفه‌جویی در مصرف آب و استفاده از بارش‌ها، کشت زمستانه ذرت می‌تواند در افزایش تولید ذرت و کاهش فشار بر منابع آب منطقه بسیار با اهمیت باشد. به منظور بررسي و تعيين مناسبترين تاريخ كاشت و هيبريد جهت كشت زمستانه ذرت دانه‌اي در مزرعه تحقيقات ارزوئيه آزمايشي طي دو سال پیاپی 1388و 1389 به صورت اسپليت پلات در قالب طرح بلوك‌هاي كامل تصادفي با 4 تكرار انجام شد. در این تحقیق تاريخ كاشت به عنوان عامل اصلي در 4 سطح (14 بهمن، 28 بهمن، 12 اسفند، 26 اسفند) و رقم به عنوان عامل فرعي در 4 سطح (تري‌وي‌كراس 600، تري‌وي‌كراس 647، سينگل‌كراس 704 و سينگل‌كراس 720) انتخاب گرديد. بر اساس نتايج حاصله بين تاريخ‌هاي مختلف كاشت از لحاظ عملكرد و اجزای عملكرد دانه تفاوت معني‌داري وجود نداشت، هر چند تاریخ کاشت 26 اسفند از بیشترین ارتفاع بوته و قطر بلال برخوردار بود. بين هيبريدهاي مورد بررسي سينگل كراس 720 با عملكرد دانه 48/10 تن در هكتار نسبت به ساير هيبريدها برتري داشت كه اين برتري در مقايسه با سينگل كراس 704 (رقم شاهد آزمايش) به ميزان 02/2 تن در هكتار بود. هیبرید مذکور از لحاظ تعداد ردیف دانه در بلال و قطر بلال بر سایر هیبریدها نیز برتری معنی‌داری داشت. بر اساس نتايج حاصل از اين بررسي مي‌توان گفت كاشت ذرت زمستانه در محدوده تاريخ‌هاي كاشت 14 بهمن تا 26 اسفند در منطقه امكان پذير بوده ولی مناسبترین تاریخ کاشت نیمه دوم اسفند می‌‎باشد. همچنین هيبريد سينگل كراس 720  از گروه دیررس مي‌تواند بعنوان يك رقم جديد در منطقه فوق معرفي گردد.


موضوع


تاریخ کاشت; ذرت; عملکرد و اجزای عملکرد; کشت زمستانه; هیبرید

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.