اثر فاصله ردیف کاشت بر کمیت و کیفیت عملکرد برخی ارقام رشد محدود و نامحدود لوبیا (Phaseolus vulgaris) در شرایط اقلیمی گیلان

نوید کاظمی طاسکوه, معرفت مصطفوی‌راد, محمد حسین انصاری

چکیده


به­منظور ارزیابی اثر فاصله ردیف کاشت بر عملکرد کمی و کیفی برخی ارقام لوبیا با عادت­های رشد مختلف، آزمایشی در سال زراعی 94-1393 به­صورت کرت­های خردشده با طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان (تالش) و در سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل چهار فاصله ردیف 40، 50، 60 و 70 سانتی­متر و پنج رقم لوبیا صدری،گلی، اختر، پاکو درسا به همراه توده محلی پاچ­باقلابه­عنوان شاهد، به­صورت تصادفی به ­ترتیب در کرت­های اصلی و فرعی قرار گرفتند. بیشترین عملکرد دانه در توده بومی پاچ­باقلا با عادت رشد محدود تحت تأثیر فاصله ردیف کاشت 50 و 60 سانتی­متر به دست آمد. ولی تفاوت معنی­داری با رقم پاک نشان نداد. بالاترین تعداد غلاف در بوته و بیشترین تعداد دانه در بوته تحت اثر متقابل فاصله ردیف کاشت 40 سانتی­متر × رقم پاک مشاهده گردید. بالاترین شاخص برداشت به اثر متقابل فاصله ردیف کاشت 50 سانتی­متر × توده بومی پاچ­باقلا اختصاص داشت. در این آزمایش، بیشترین محتوای پروتئین دانه تحت تأثیر متقابل فاصله ردیف کاشت 40 سانتی­متر × رقم گلی به­ دست آمد. بر اساس نتایج این تحقیق، به­ نظر می­رسد که با کاهش فاصله ردیف کاشت، عملکرد دانه در ارقام لوبیا به­ دلیل کمبود نور در داخل سایه­انداز، کاهش فتوسنتز گیاه و تخصیص ناکافی مواد پرورده به دانه لوبیا کاهش می­یابد.


موضوع


پروتئین; تراکم بوته; عادت رشد; عملکرد; لوبیا

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.