تأثیر زمان های برداشت بر عملکرد علوفه و میزان پروتئین رقمهای مختلف یونجه در منطقه یزد

سید علی طباطبایی, احسان شاکری, مژگان علی نیا

چکیده


در سیستم­های کشت گیاهان علوفه­ای، به کارگیری زمان مناسب برداشت در تولید عملکرد بهینه بسیار اهمیت دارد و اگر برداشت به موقع محصول انجام نشود، کاهش عملکرد اجتناب ناپذیر است. به منظور بررسی تأثیر رقم و زمان ­های مختلف برداشت بر عملکرد و اجزای عملکرد و میزان نیتروژن علوفه رقم­های یونجه (Medicago sativa L.)، آزمایشی به صورت کرت­های خرد شده در قالب طرح بلوک­هاي کامل تصادفی با چهار تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد، در سال 93-1392 انجام شد. رقم­ها شامل  بغدادی، مسامرسا، یزدی، بمی، نیک­شهری و سنتتیک بودند که در 7 چین مختلف برداشت شدند. نتایج نشان داد که تاثیر رقم و مرحله برداشت بر همه صفات معنی­دار بود. رقم­های مساسرسا، یزدی، بمی و سنتتيك دارای بالاترین عملکرد علوفه تر (به ترتیب 29/17، 02/17، 37/17 و 27/18تن در هکتار) و ماده خشک (به ترتیب 47/4، 7/4، 56/4، 59/4 تن در هکتار) بودند. همچنین در بین رقم­ها، نیک شهری و یزدی بالاترین نسبت های برگ به ساقه (به ترتیب 16/1 و 18/1) را داشتند. در بین مراحل برداشت نیز، بالاترین نسبت برگ به ساقه (0/2) در چین نخست و کمترین (44/0) آن در چین پنجم بدست آمد. رقم نیک شهری بالاترین (8/27 %) ماده خشک را داشت. چین نخست و سوم نیز به ترتیب با 5/30% و 99/29% دارای بیشترین درصد ماده خشک بودند. از نظر عملکرد علوفه خشک، چین نخست بالاترین علوفه خشک (55/6 تن در هکتار) را تولید کرد. میزان پروتئین رقم­ها نیز متفاوت بود و رقم مساسرسا (98/21) دارای بالاترین درصد میزان پروتیئن بود. همچنین چین های نخست و سوم دارای بیشترین میزان پروتئین (بترتیب 81/22% و 98/21%) بودند. برهمکنش رقم و چین نشان داد که رقم یزدی در چین نخست در اکثر شاخص­ها از جمله نسبت برگ به ساقه (68/2)، درصد ماده خشک (68/34%) و عملکرد علوفه خشک (03/8 تن در هکتار) نسبت به سایر رقم­ها برتری داشت، همچنین این رقم در چین­های دیگر نیز دارای بیشترین مقدار در صفات مزبور بود و در نتیجه نسبت به سایر رقم­ها می­تواند در منطقه یزد برتری داشته باشد. دناوتیم


موضوع


چین نخست; درصد ماده خشک; عملکرد علوفه خشک; یونجه یزدی

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.