بررسی کارآیی علف‏کش آتلانتیس واختلاط آن با دوپلسان سوپر و برومایسید‏‏ ام آ در کنترل علف‏های‏ هرز گندم (Triticum aestivum L.)

زینب زلقی, سعید سعیدی پور

چکیده


به منظور بررسی کارآیی علف‏کش دو منظوره آتلانتیس (مزوسولفورون+ یدوسولفورون) و اختلاط آن با برخی علف‏کش‏ها در کنترل علف‏های‏ هرز گندم، آزمایشی در قالب طرح بلوک‏های کامل ‏تصادفی با هشت تیمار و چهار ‏تکرار در شهرستان دزفول در سال‏ زراعی 1391-1390 اجرا گردید. تیمارها شامل، کاربرد پس‏رویشی علف‏کش آتلانتیس در دو میزان 1 و 5/1 لیتر در هکتار، مخلوط علف‏کش­ آتلانتیس به میزان 5/1 لیتر در‏ هکتار+برومایسیدام آ در دو میزان 5/0 و 1 لیتر در هکتار، مخلوط علف‏کش­های آتلانتیس به میزان 5/1 لیتر در هکتار+دوپلسان سوپر در دو میزان 1 و 2 لیتر در هکتار و شاهد کنترل کامل در سراسر فصل و عدم کنترل بودند. نتایج تحقیق نشان داد که بیشترین میزان کنترل علف­های هرز پهن برگ پیچک و شبدر به ترتیب به میزان 95 و 89 درصد متعلق به تیمار اختلاط آتلانتیس به میزان 5/1+دوپلسان سوپر به ميزان 2 لیتر در هکتار و پس از آن اختلاط آتلانتیس به میزان 5/1+برومایسید ام آ به میزان 1 لیتر در هکتار بود. در کنترل علف­های ‏هرز باریک ‏برگ، آتلانتیس 5/1 لیتر در هکتار برترین تیمار بود. بیشترین عملکرد دانه معادل 3/6075 کیلوگرم در هکتار از اختلاط آتلانتیس 5/1+دوپلسان سوپر 2 لیتر در هکتار به دست آمد که با شاهد وجین کامل طی فصل رشد در یک گروه آماری قرار گرفت. بر این اساس نتایج این تحقیق در صورت غالب بودن علف‏هاي‏ هرز پهن ‏برگ از اختلاط علف‏ كش‏‏هاي آتلانتيس به میزان 5/1 لیتر با دوپلسان سوپر به میزان 2 لیتر در هکتار و در صورت غالبيت باريك‏ برگ‏ها كاربرد آتلانتيس به میزان 5/1 لیتر در هکتار توصيه مي‏شود.


موضوع


علف‏کش دو منظوره; علف‎های هرز پهن‏ برگ; عملکرد دانه; وزن خشک علف ‏هرز

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.