اثر پاکلوبوترازول بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی چمن برموداگراس تحت تنش خشکی

اصغر پاکدل, حمید رضا میری, رامین بابادایی سامانی

چکیده


چمن به عنوان یکی از مهمترین گیاهان پوششی در طراحی فضای سبز دارای جایگاهی بارزی است. این تحقیق به منظور بررسی اثر کند‌کننده رشد پاکلوبوترازول بر برخی ویژگی­های فیزیولوژیکی چمن برموداگراس تحت تنش خشکی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در 3 تکرار به اجرا در آمد. پاکلوبوترازول در مقادیر صفر، 25، 50 و 75 میلی‌گرم‌در‌لیتر و تنش خشکی در 4 سطح (آبیاری بر اساس، 100، 80، 60 و 40 درصد ظرفیت مزرعه) تیمارهای این آزمایش را تشکیل دادند. براساس نتایج بیشترین مقدار پرولین مربوط به آبیاری(۴۰ درصد ظرفیت مزرعه) و تیمار۵۰ و ۷۵ میلی‌گرم‌بر‌لیتر پاکلوبوترازول می‌باشد. چمن‌هایی که در شرایط تنش خشکی متوسط ۶۰ درصد ظرفیت مزرعه قرار داشتند و توسط غلظت ۵۰ میلی‌گرم‌بر‌لیتر پاکلوبوترازول تیمار شدند بیشترین میزان قندهای محلول را دارا بودند. کاربرد غلظت ۷۵ میلی‌گرم‌بر‌لیتر پاکلوبوترازول باعث افزایش میزان کلروفیل در چمن برموداگراس شد. چمن هایی که در شرایط نرمال ۱۰۰ درصد ظرفیت مزرعه آبیاری شدند و توسط غلظت‌های مختلف ۲۵، ۵۰ و ۷۵ میلی‌گرم‌بر‌لیتر پاکلوبوترازول تیمار شدند بیشترین محتوای نسبی آب را دارا بودند. بیشترین نشت یونی در تیمار تنش خشکی شدید ۴۰ درصد ظرفیت مزرعه و عدم کاربرد پاکلوبوترازول مشاهده گردید. در مجموع به منظور کاهش مصرف آب و یا بهبود وضعیت رشد چمن در شرایط کم آبی تیمار پاکلوبوترازول با غلظت ۵۰ میلی‌گرم‌بر‌لیتر توصیه می‌شود. 


موضوع


پرولین; قندهای محلول; کندکننده رشد; گراس; نشت یونی

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.