تأثیر عناصر ریزمغذی آهن، روی و منگنز بر برخی خصوصیات گیاه دارویی گل‌گاوزبان باغی

عزیزاله خیری, محمد ویسی, محسن ثانی خانی

چکیده


به منظور بررسی تأثیر عناصر ریزمغذی آهن، روی و منگنز بر برخی خصوصیات گیاه دارویی گل‌گاوزبان باغی، آزمایشی به صورت طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در دانشگاه زنجان در سال 1394 انجام شد. تیمارها شامل سطوح صفر(شاهد)، 3 و 6 در هزار عناصر آهن، روی و منگنز بود. محلول‌پاشی عناصر ریزمغذی در دو مرحله ساقه دهی و گل‌دهی انجام گرفت. نتایج جدول مقایسه میانگین­ها نشان داد که بیشترین وزن هزار دانه و عملکرد دانه را تیمار محلول‌پاشی آهن+روی 3 در هزار داشت و بیشترین تعداد گل‌آذین مربوط به تیمار محلول‌پاشی روی+منگنز 3 در هزار بود. تیمار محلول‌پاشی آهن+روی+منگنز 3 در هزار بیشترین تأثیر را در محتوای کلروفیل برگ و آنتوسیانین گل داشت. تیمار محلول‌پاشی آهن+منگنز 6 در هزار بیشترین تأثیر را روی درصد روغن بذر داشت و تیمار محلول‌پاشی آهن+منگنز 3 در هزار بیشترین تأثیر را در میزان آنزیم پراکسیداز نشان داد. در مجموع نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که کاربرد محلول­پاشی عناصر ریزمغذی آهن، روی و منگنز تأثیر کاملاً معنی­داری روی صفاتی مانند عملکرد دانه، درصد روغن، وزن هزار دانه، محتوای کلروفیل و آنتوسیانین داشت.


موضوع


روغن بذر; عناصر کم مصرف; کلروفیل; گیاهان دارویی

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.