ارزش غذایی گونه‌های Halocnemum strobilaceum (Pall.) M. Bieb. وHalostachys caspica (Pall.) C. A. Meyer در مراحل مختلف فنولوژی (مطالعه موردی: مراتع شمال غرب استان گلستان)

مجید شریفی راد, غلامعلی حشمتی, محمد باقر باقریه نجار

چکیده


تعيين ارزش غذایی گونه­هاي موجود در مراتع از مهم­ترين عواملي است كه جهت محاسبه ظرفيت چرايي و مديريت صحيح مراتع لازم و ضروري است. این تحقیق، به منظور تعیین ارزش غذایی گونه‌های Halocnemum strobilaceum و Halostachys caspica و مطالعه اثرات مراحل مختلف فنولوژیک (رشد رویشی، گلدهی، بذر­دهی) بر میزان ترکیبات شیمیایی این دو گونه طی سال 1394 در مراتع شمال غرب استان گلستان انجام گرفت. پس از نمونه­برداري به روش تصادفی شاخص‌های معرف ارزش غذایی شامل پروتئین خام (CP)، ديواره سلولي منهاي همي­سلولز (ADF)، دیواره سلولی (NDF)، درصد ماده خشك قابل هضم (DMD)، میزان خاکستر، چربی خام(EE)، انرژي متابوليسمي (ME)، درصد ماده خشک مصرفی(DMI)، ارزش غذایی نسبی(RFV) و عناصر معدنی (سدیم، پتاسیم، منیزیم، کلسیم، فسفر، مس، روی، آهن و منگنز) اندازه­گیری شدند. براي تجزيه و تحليل داده­ها پس از تجزيه واريانس، آزمون دانکن برای مقایسه میانگین شاخص­های مورد مطالعه در هر گونه و آزمون t برای مقایسه دو گونه طی مراحل فنولوژیکی مختلف و مقایسه میانگین عناصر معدنی با حد بحرانی آن­ها استفاده شد. نتایج نشان داد پروتئین خام، ADF، NDF، DMD، میزان خاکستر، EE، ME، DMI، RFV، سدیم، پتاسیم، منیزیم، کلسیم، فسفر، مس، روی، آهن و منگنز در مراحل مختلف رشد تفاوت معنی­داری با هم داشت (05/0P<). با افزایش رشد، مقدار ADF و NDF افزایش و مقدار پروتئین خام، DMD، DMI، انرژی متابولیسمی و RFV در هر دو گونه به طور معنی­داری کاهش یافت(05/0P<). نتایج نشان داد که در هر سه مرحله فنولوژيکي کيفيت علوفه گونه H. caspica همواره بهتر از گونه H. strobilaceum بود (RFV: H. caspica> H. strobilaceum). همچنین نتایج نشان داد که ميزان سدیم، پتاسیم، منیزیم، کلسیم، مس، آهن، منگنز این گونه‌ها در مراحل مختلف رشد، بیشتر از حد بحرانی برای نشخوارکنندگان بود اما میزان فسفر و روی آن­ها کمتر از حد بحرانی بود. به طور کلي عناصر معدني دو گونه، نياز دام به همه عناصر به جز دو عنصر فسفر و روی را تأمين مي­کنند.


موضوع


ارزش غذایی; عناصر معدني; مراتع شمال غرب استان گلستان; مراحل فنولوژيکي; Halocnemum strobilaceum; Halostachys caspica

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.