شناسايي و بررسي برخي فاکتورهاي بيماريزايي جدايه‌هاي Pseudomonas tolaasii جدا شده از قارچ خوراکي تکمه‌اي سفيد در ايران

مهدی اخلاقی, سعید طریقی, محمد فارسی, پریسا طاهری

چکیده


بيماري لکه قهوه‌اي قارچ خوراكي تکمه‌اي سفيد (Agaricus bisporus) در سال‌هاي اخير به عنوان يك بيماري شايع در سالن‌هاي پرورش قارچ ايران، ايجاد مشكل نموده است. علائم بيماري به صورت، لكه‌هاي کوچک قهوه‌اي، سوختگي قهوه‌اي و كلاهك‌هاي پوسيده که حالت لزج و چسبناكي دارند مشاهده مي‌شود. باکتري Pseudomonas tolaasii به عنوان عامل اصلي ايجاد لکه قهوه‌اي مطرح مي‌باشد. اما در منابع هميشه بيش از يک ميکروارگانيسم به عنوان عامل لکه قهوه‌اي در نظر گرفته مي‌شود. نمونه برداري از کلاهک قارچ‌هاي داراي علائم مشکوک از استان‌هاي البرز، خراسان رضوي، تهران، سمنان و قزوين در سال 1390 صورت پذيرفت. آزمونهاي مختلف بيوشيميايي، فيزيولوژيکي، تغذيه‌اي و تکثير ناحيه يک کيلو بازي از rDNA S16 با استفاده از آغازگرهاي رفت و برگشت (Ps-F, Ps-R) مشخص نمود که جدايه‌ متعلق به جنس Pseudomonas و گونه Pseudomonas tolaasii هستند. آزمون اثبات بيماريزايي جدايه‌ها بر روي کلاهک قارچ تکمه‌اي درجات مختلفي از شدت بيماريزايي را در بين جدايه‌ها نشان داد. با بررسي برخي از فاکتورهاي بيماريزايي مشخص گرديد، جدايه‌هايي که بيشترين توان بيماريزايي را دارند از قدرت توليد سيدروفور پايووردين بالاتري برخوردار مي‌باشند. در هيچ يک از جدايه‌ها، ارتباط مستقيمي بين توليد ساير فاکتورهاي بيماريزايي باکتري‌ها از جمله توليد بيوفيلم، توليد تولاسين، تحرک و توليد سيگنال (PQS) Pseudomonas quinolone signal مشاهده نشد. نتايج اين تحقيق نشان داد که در باکتري Pseudomonas tolaasii، همانند اغلب سودوموناس‌ها، PQS وجود دارد اما نقش واقعي آن مشخص نيست.


موضوع


سودوموناس; قارچ خوراکي; PQS; ايران

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.