مهار زيستي نماتود ريشه گرهي Meloidogyne javanica توسطTrichoderma harzianum i25 و بررسي تغييرات ترکيبات دفاعي در گياه گوجه فرنگي

عفت عابدی, مجید اولیا, لیلا شبانی

چکیده


در اين بررسي اثر همستيزي جدايه Trichoderma harzianum i25 بر مهار نماتود ريشه گرهي Meloidogyne javanica در شرايط آزمايشگاهي و گلخانه‌اي و نيز توانايي جدايه قارچي در القا آنزيم­هاي دفاعي پلي فنل اکسيداز، پراکسيداز و فنل کل در گوجه فرنگي مورد ارزيابي قرار گرفت. ابتدا با استفاده از روشهاي ريختي و ملكولي نماتود ريشه گرهي و با استفاده از روش ريختي جدايه قارچي، مورد شناسايي قرار گرفتند. سپس در شرايط آزمايشگاهي اثر عصاره کشت جدايه  i25بر مرگ و مير لارو سن دو (J2)،جلوگيري از تخم تفريخ و توانايي جدايه در انگلي نمودن تخم­هاي موجود در توده­ي تخم نماتود ريشه گرهي مورد آزمون قرار گرفت. در بخش گلخانه نيز تاثير جدايه مورد نظر روي فاکتورهاي رشدي گياه گوجه فرنگي و جمعيت نماتود ريشه گرهي بررسي شد. همچنين در بررسي ديگري ريشه گياهچه­هاي گوجه فرنگي در مرحله 6 برگي توسط سوسپانسيون اسپور جدايه i25 و نماتود مايه‌زني شد و ميزان فعاليت آنزيم‌هاي پلي فنل اکسيداز، پراکسيداز و فنل کل در روز اول تا هشتم بعد از مايه‌زني، اندازه‌گيري گرديد. اين جدايه علاوه بر ممانعت از تفريخ تخم و افزايش مرگ‌و­مير لاروها، باعث انگلي شدن تخم‌هاي موجود در کيسه تخم نماتود در شرايط آزمايشگاه شد. در شرايط گلخانه‌اي نيز جدايه قارچي باعث کاهش شدت بيماري شده و 85% جمعيت نماتود را کاهش داد و نيز باعث افزايش شاخص‌هاي رشدي در گياه ميزبان شد. ميزان فعاليت آنزيم‌هاي پلي فنل اکسيداز و پراکسيداز نيز افزايش يافت که اين افزايش در روز چهارم و پنجم پس از مايه‌زني به حداکثر ميزان خود در تيمار آلوده مايه‌زني‌شده با قارچ رسيد. مايه‌زني گياهچه‌ها باعث افزايش مقدار فنل کل در برگ گياه شد که بيشترين ميزان آن در گياه آلوده تيمارشده با جدايه قارچي در روز هشتم بعداز مايه‌زني مشاهده شد. نتايج حاصله نشان از توانايي جدايه  i25در مهار زيستي نماتود ريشه گرهي و نيز امکان تحريک مقاومت القايي در گياه گوجه فرنگي عليه اين نماتود دارد.


موضوع


عصاره کشت قارچ; پلي فنل اکسيداز; پراکسيداز; فنل کل

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.